Společenství čistých srdcí

Pobožnost sv. Brigity

Kategorie: Pro inspiraci

15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.


Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí:
"Moje tělo bylo ztrýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x Otče náš a Zdravas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš všechny mé muky."A dodal přislíbení:
"Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží následující milosti:

1) Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu.
2) 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno.
3) 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti.
4) Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti.
5) 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mno věčně nelačnil, a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil.
6) Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítosti nad všemi jeho hříchy a jejich dokonalé poznání.
7) Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti léčkám a útokům nepřátel.
8) Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho duši.
9) Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost.
10) Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy.
11) Budu ho háji proti pokušením jeho pěti smyslů.
12) Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí, a jeho duši zbavím všech trestů.
13) Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit.
14) Žil-li dosud dle své vlastní vůle a měl by zítra umřít, prodloužím jeho život, aby vše napravil.
15) Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce.
16) Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí."

ÚVODNÍ MODLITBA

Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky.
Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem Piem a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale rozhořela se Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášel prostřednictví Panny Marie oběti Tobě milé.
Amen.

I. MODLITBA
JEŽÍŠOVA MUKA NA HOŘE OLIVOVÉ A TRNÍM KORUNOVÁNÍ

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši Kriste, věčná slasti všech těch, kteří Tě milují, radosti, která přesahuješ každou jinou radost a každé přání, spáso a naděje všech hříšníků! Ty jsi projevil, že nemáš větší uspokojení nad to být mezi lidmi, takže jsi v plnosti času přijal lidskou přirozenost z lásky k nim. Vzpomeň na všechno utrpení, které jsi vytrpěl od chvíle svého početí a zvláště při svých svatých Mukách, jak to bylo rozhodnuto a určeno podle Božího záměru na věčnosti.
Pane, rozpomeň se na svoji Poslední večeři se svými učedníky, kdy jsi jim umyl nohy, dal jsi jim své svaté Tělo a předrahocennou Krev, prorokoval jsi jim svoje brzké Utrpení, a přitom jsi je i dobrotivě těšil.
Vzpomeň i na žalost a hořkost, které jsi pocítil v duši, jak jsi to i sám dosvědčoval, když jsi řekl: "Smutná je duše má až k smrti!"
Ježíši drahý, vzpomeň na strach, tíseň a bolest, které jsi vytrpěl na svém něžném těle před svým Utrpením na Kříži, jak jsi se zpotil krvavým potem při své trojí modlitbě, jak Tě polibkem zradil Tvůj učedník Jidáš a chopil se Tě Tvůj lid, který jsi Ty vyvolil a vyvýšil; jak Tě obvinili falešní svědci a nespravedlivě Tě soudili tři soudci v květu Tvé mladosti, a v době slavení Paschy!
Milý Spasiteli, vzpomeň jak jsi byl zbaven vlastního šatu a potupně jsi byl oblečen, nejdříve od Heroda jako blázen do bílého, a potom od vojáků, na posměch, do červeného šatu; jak Ti páchnoucím hadrem zakryli oči a svatou Tvoji Tvář; jak Tě políčkovali, korunovali Ti hlavu trnovou korunou, vložili Ti do ruky třtinu a tloukli Tě s ní po hlavě, jak Tě přivázali ke sloupu a roztrhali Tě údery bičů a ještě Tě zasypali pohrdáním a urážkami.
Přesvatý Vykupiteli, pro zásluhy všeho svého utrpení a bolesti, co jsi je vytrpěl před svými Mukami na Kříži, uděl mi před mojí smrtí milost, abych se dokonale kál, abych se upřímně a úplně vyzpovídal, abych vykonal důstojné zadostiučinění a abych dosáhl odpuštění všech svých hříchů! Amen!

II. MODLITBA
TUPENÍ JEŽÍŠE

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, dokonalá svobodo andělů, rajská sladkosti, vzpomeň na onen strašný žal, kterým jsi trpěl, když Tě obklopili Tvoji nepřátelé jako zuřiví lvi a uráželi tě nesčetnými urážkami, plivali Ti do svaté Tváře, políčkovali Tě a předháněli se, kdo Tě bude více mučit jiným neslýchaným týráním.
Spasiteli můj, pro zásluhy těchto svých bolestí, pohrdání a urážek, prosím Tě, abys mne vysvobodil od všech mých nepřátel viditelných i neviditelných, a abys mi dal milost, abych pod Tvojí záštitou dosáhl dokonalé plnosti věčné spásy. Amen!

III. MODLITBA
JEŽÍŠOVO PŘIBÍJENÍ NA KŘÍŽ

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nesmírný a neohraničený Stvořiteli nebe a země, který všechno obklopuješ a máš ve své moci, vzpomeň na přehořké bolesti, které jsi vytrpěl, když Židé přivázali na Kříž Tvoje svaté, něžné ruce a nohy a probili je silnými, tupými hřeby; a když je neuspokojoval Tvůj stav, aby ukojili svoji zuřivost, rozšiřovali Tvoje Rány, způsobovali Ti bolest za bolestí, roztáhli Tě na Kříži se zlobnou ukrutností, tahali Tě na všechny strany a vykloubili Ti údy!
Milovaný Vykupiteli, vroucně Tě prosím, abys mi pro zásluhy svých přesvatých bolestí na Kříži, plných lásky k nám, vlil bázeň a lásku k Tobě!
Amen!

IV. MODLITBA
JEŽÍŠOVA MODLITBA ZA JEHO MUČITELE

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nebeský lékaři, na Kříži vyzdvižený, abys svými ranami vyléčil naše rány, vzpomeň si na bolesti a zranění, která jsi vytrpěl na všech svých údech z nichž ani jeden nezůstal na svém místě, takže nebylo bolesti podobné bolesti Tvojí. Od paty až po vrch hlavy nebyla ani jediná část Tvého těla bez muk. Ale přes všechno to utrpení Ty jsi nepřestával prosit svého Otce za své nepřátele: "Otče, odpust jim, neboť nevědí co činí!"
Skrze své veliké milosrdenství a pro zásluhy těch svých bolestí dej nám milost, aby památka na Tvé přehořké Utrpení v nás probudila dokonalou kajícnost, abychom dosáhli odpuštění všech svých hříchů!
Amen!

V. MODLITBA
JEŽÍŠOVO MILOSRDENSTVÍ KE KAJÍCÍM HŘÍŠNÍKŮM

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, zrcadlo věčné záře, vzpomeň jak jsi ve světle svého Božství hleděl na předurčení těch, kteří se spasí pro zásluhy Tvých přesvatých Muk, ale současně jsi pocítil i žal a hořce jsi litoval zkázy a zoufalství těch nešťastných hříšníků, kteří budou odsouzeni pro své hříchy!
Pro bezednost svého soucitu a milosrdenství, a zvláště pro dobrotu kterou jsi projevil ke kajícímu lotrovi, když jsi mu řekl: «Ještě dnes budeš se mnou v ráji», prosím Tě, dobrý Ježíši, smiluj se i nademnou v hodinu mé smrti!
Amen!

VI. MODLITBA
JEŽÍŠOVO ROZLOUČENÍ NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, přelíbezný a vroucně vytoužený Králi, vzpomeň na bolesti, které jsi vytrpěl, když Tě svlékli donaha jako ubožáka, přibili Tě a vyzvedli na Kříž! Všichni Tvoji příbuzní a přátelé Tě na Kříži opustili, kromě Tvé milované Matky, která věrně vytrvala při Tobě v Tvém smrtelném zápase. Jí jsi odevzdal svému věrnému učedníku, když jsi své předrahé Matce Marii řekl: "Ženo, hle Syn Tvůj!" a svatému Janovi: "Hle, Matka Tvá!"
Spasiteli dobrý, prosím Tě pro meč bolesti, který tehdy probodl duši Tvé přesvaté, přežalostné Matky, smiluj se nademnou ve všech mých zármutcích a těžkostech tělesných i duševních a buď při mně ve všech zkouškách a zvláště v hodinu mé smrti!
Amen!

VII. MODLITBA
JEŽÍŠOVA ŽÍZEŇ

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, nevyčerpatelný zdroji milosrdenství, s hlubokou láskou jsi řekl na Kříži: "Žízním!" To byla Tvoje žízeň po spáse lidského rodu.
Přemilý Spasiteli, rozpal naše srdce touhou, abychom dychtili po dokonalosti ve všech svých skutcích! Udus v nás zcela tělesnou žádostivost a palčivost světských tužeb!
Amen!

VIII. MODLITBA
JEŽÍŠŮV NÁPOJ NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, slasti srdcí a sladkosti duchů, pro hořkost žluči a octa, které jsi okusil na Kříži z lásky k nám, dej nám milost, abychom důstojně přijímali Tvé přesvaté Tělo a Tvoji předrahocennou Krev za života i v hodinu naší smrti, aby byly lékem a útěchou duším našim!
Amen!

IX. MODLITBA
JEŽÍŠŮV STÍSNĚNÝ VÝKŘIK NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, všemocný Králi, nejvyšší duchovní radosti, vzpomeň na bolesti, které jsi protrpěl, když jsi ponořen do hořkosti blízké smrti, napadán a urážen Židy, hlasitě zvolal, že jsi opuštěný od svého Otce a postěžoval jsi si Mu: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"
Spasiteli můj, vroucně Tě prosím, abys mne pro zásluhy své smrtelné úzkosti nenechal opuštěného v hořkých bolestech mé smrti!
Amen!

X. MODLITBA
JEŽÍŠOVY VELIKÉ RÁNY NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, počátku a poslední cíli všech věcí, životodárná sílo, vzpomeň jak jsi se ponořil do bezedné bolesti od paty až po hlavu, a pro zásluhy svých velikých ran mne nauč s upřímnou láskou plnit Tvá přikázání, jejichž cesta je široká a pohodlná pro ty, kteří Tě milují!
Amen!

XI. MODLITBA
JEŽÍŠOVY HLUBOKÉ RÁNY NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, bezedná hlubino milosrdenství, prosím Tě pro zásluhy Tvých ran, které pronikly do dřeně Tvých kostí i do Tvých útrob, vyvleč z hříchu mne hříšníka celého zabředlého do zvráceností a skryj mne před svojí zlobnou tváří dokud nepomine Tvůj hněv a spravedlivá zloba!
Amen!

XII. MODLITBA
JEŽÍŠOVY KRVAVÉ RÁNY NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, zrcadlo pravdy, pečeti jednoty, pouto lásky, vzpomeň na mnohé rány, kterými jsi byl zraněn od hlavy do paty, celý rozervaný a červený od prolité předrahocenné Krve. O jak veliké jsou bolesti, které jsi z lásky k nám vytrpěl na celém svém nevinném Těle! Dobrý Ježíši, co jsi pro nás ještě mohl učinit a neučinil jsi? Spasiteli předrahý, vroucně Tě prosím, vtiskni svojí předrahocennou Krví všechny svoje Rány do mého srdce, abych v nich neustále četl Tvoje bolesti a Tvoji lásku!
Dej ať si věrně připomínám Tvoje Muka, aby se tak v mé duši obnovoval plod Tvého utrpení a aby se každého dne stále více rozhojňovala moje láska k Tobě, dokud nepřijdu k Tobě, dobrý Spasiteli, který jsi pokladnice všeho dobra a radosti, které Tě prosím, abys mi udělil v životě věčném.
Amen!

XIII. MODLITBA
JEŽÍŠOVA SMRTELNÁ TÍSEŇ NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, lve silný, nesmrtelný a nepřemožitelný Králi, vzpomeň na bolesti, které jsi vytrpěl, když se všechny Tvé síly Srdce i Těla úplně vyčerpaly, pak si sklonil hlavu a řekl jsi: "Dokonáno je!"
Pro zásluhy této Tvé tísně a bolesti, prosím Tě, Pane Ježíši, smiluj se nademnou v poslední hodinu života mého až moje duše bude stísněná a duch můj rozrušený!
Amen!

XIV. MODLITBA
JEŽÍŠOVA SMRT NA KŘÍŽI

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, jednorozený Synu Otce, odlesku a podobo Jeho Bytosti, vzpomeň, jak jsi se krátce a pokorně odevzdal svému Otci, když jsi Mu řekl: "Otče můj, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!" Tělo jsi měl ranami rozedrané, Srdce zlomené, a vydechl jsi naposledy plný milosrdenství k nám, jen abys nás vykoupil.
Králi světců, pro zásluhy své předrahocenné smrti posilni mne a pomoz mi, abych se vzepřel zlému duchu těla a krve, abych zemřel světu a žil jen pro Tebe. Prosím Tě, přijmi v hodině smrti moji duši poutníka a vyhnance, která se vrací k Tobě!
Amen!

XV. MODLITBA
JEŽÍŠOVO POSLEDNÍ KRVEPROLITÍ

Otče náš, Zdrávas Maria…

Ježíši, pravý plodný vinný kmeni, vzpomeň jak jsi hojně a velkodušně prolil všechnu svoji Krev ze svého svatého Těla jako hrozen v lisu! Po probodení vojákovým kopím vytekla z Tvého probodeného Srdce Krev a Voda tak, že v něm nezůstala jediná kapka. Byl jsi vyzdvižen na Kříž jako kytička myrty. Tvé něžné Tělo uvadlo, šťávy Tvých útrob vyschly. Dřeň Tvých kostí se vysušila. Pro zásluhy tohoto Tvého přehořkého utrpení a pro Tvoji prolitou předrahocennou Krev, prosím Tě, Dobrý Ježíši, přijmi moji duši až budu ve svém smrtelném boji.
Amen!

ZAVĚREČNÁ MODLITBA

Můj dobrý a věrný Ježíši, ukřižovaný Vykupiteli, raň moje srdce, ať kající slzy bolesti jsou mým pokrmem ve dne, v noci! Celého mne obrať k sobě, aby Ti mé srdce bylo věčným příbytkem, aby se Ti mé chování líbilo, a aby Ti závěr mého života byl tak milý, abys mě po mé smrti přijal do nebe, abych Tě navždy slavil se všemi svatými!
Amen!

Modleme se! Pane Bože, který jsi blažené Brigitě skrze svého Syna zjevil nebeská tajemství, dej nám, svým služebníkům, na její zbožnou přímluvu, abychom se radovali při zjevení Tvé věčné slávy! Skrze téhož Krista, Pána našeho!
Amen!

Svatá Brigito, oroduj za nás!
Zdrávas Maria…


Sdílet

Související články:
Týden modliteb za jednotu křesťanů (14.01.2024)
Modlitba za kněze (28.11.2022)
Modlitba za nová duchovní povolání (01.05.2022)
Modlitba za Ukrajinu (25.02.2022)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (15.01.2022)
Věděli jste, že...? (25.11.2021)
Modlitba o dokonalost od sv. Maria Klementa Hofbauera (07.12.2020)
Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! (23.10.2020)
Novéna před požehnáním mariánského sloupu (03.08.2020)
Děkuji Ti za každý okamžik (06.07.2020)
Pray For The World – papež vyzývá k modlitbě za ukončení pandemie (25.03.2020)
P. Vojtěch Kodet: Vejdi do své komůrky (23.03.2020)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (13.01.2020)
Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020 (02.01.2020)
Modlitba sv. Jana Maria Vianneye (30.11.2019)
Bože, vyslyš mne! (06.10.2019)
Modlitba za dobrou volbu partnera (18.03.2018)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (28.03.2017)
Modlitba za čistotu srdce (07.01.2017)
Snoubencům (23.11.2016)
Prosba o modlitbu (29.09.2016)
Modlitba na přímluvu bl. Karolíny Kózkové (28.09.2016)
Modlitba studenta (01.09.2016)
Modlitební úmysly na září (31.08.2016)
Modlitba (21.08.2016)
Modlitební úmysly na červen (01.06.2016)
Modlitební úmysly na květen (02.05.2016)
Modlitební úmysly na březen (14.03.2016)
Týden modliteb za mládež... (12.03.2016)
Modlitba po svatém přijímání... (27.02.2016)
Modlitební úmysly na únor (09.02.2016)
Lidové misie Sobotín: pozvánka na celonoční adoraci (03.02.2016)
Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016 (14.01.2016)
Čisté srdce (17.11.2015)
Světec o modlitbě - Bez ní to nejde! (08.08.2015)
Litanie k Duchu Svatému a další modlitby (15.04.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (05.02.2014)
Modlitby 24/7 Brno - prodlouženo do 1.12.2013! (25.11.2013)
ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (17.11.2013)
Tajemství spásy - sv. Brigita (03.11.2013)
Pobožnost ke cti Ježíšovy Přečisté krve (28.10.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Modlitba za nového papeže (14.02.2013)
Modlitba snoubenců (07.12.2012)
Modlitba zamilovaných (07.12.2012)
Modlitba členů společenství čistých srdcí v Polsku (16.10.2012)
Báseň Miláčkovi (26.01.2012)
Modlitba pro páry (25.01.2012)
Super modlitba sv. Františka z Assisi (15.01.2012)
Rozloučení (24.11.2011)
Modlitba za zemřelé (04.11.2011)
Modlitba pro dívku a ženu (19.10.2011)
Promluva otce Marka při 11. setkání SČS (29.09.2011)
Prosba k Matce Boží (02.09.2011)
Otčenáš dospívajících (21.07.2011)
Modlitba pro sklíčené. (19.04.2011)
Malé vyznání. (19.04.2011)
Pohled do sebe. (17.04.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 20.2. 2011 – 9.den (20.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily - 19.2.2011 - 8.den (19.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 18.2. 2011 – 7.den (18.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 17.2. 2011 – 6.den (17.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 16.2. 2011 – 5.den (16.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 15.2. 2011 – 4.den (15.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 14.2. 2011 – 3.den (14.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 13.2. 2011 – 2.den (13.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 12.2. 2011 – 1.den (12.02.2011)
Modlitba za manželku (30.01.2011)
Panna Maria prosící (11.10.2010)
Modlitba dívky (21.09.2010)
Z babiččina šuplíku (21.06.2010)
Bavorské litanie (19.05.2010)
Za náš národ před volbami (02.05.2010)
Novéna za svatost biskupů, kněží, řeholníků a laiků ke sv. Janu M. Vianneyiovi (15.03.2010)
Modlitba matky (20.02.2010)
Modlitba (17.02.2010)
Cry out to Jesus – Volej k Ježíši (09.02.2010)
Moje děti (07.02.2010)
A večer mi to vrtá hlavou (24.01.2010)
Modlitba (12.01.2010)
Litanie ke svatým andělům (07.01.2010)
Modlitba za mír (04.01.2010)
Modlitba k ukončení smutku (02.11.2009)
Modlitba stárnoucího člověka (16.08.2009)
Modlitba před připojením se k internetu (28.06.2009)
Křížová cesta - Ježíš a já (30.03.2009)
Výzva pro všechny (07.01.2009)
Naléhavá prosba (26.12.2008)
Tak se modlí za čistotu v Polsku (04.11.2008)
Modlitby, které stojí za časté použití (25.09.2008)
MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU (19.09.2008)
[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Autor: Gabča M. M. | Vydáno dne 09. 05. 2010 | 34935 přečtení
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře