Společenství čistých srdcí

Pobožnost ke cti Ježíšovy Přečisté krve

Kategorie: Duchovní život

Božský Spasitel dodatečně zjevil svaté Brigitě ještě následující zaslíbení: „Věz, že těm, kteří se po dvanáct roků denně pomodlí sedmkrát Otče náš a Zdráva Maria ke cti mé přečisté krve, udělím tyto velké milosti:


1. Nepřijdou do očistce
2. Přijmu je do počtu mučedníků tak, jako by prolili svou krev za víru
3. Třem příbuzným podle volby dotyčného udělím milost vytrvání ve stavu posvěcující milosti
4. Duše jeho příbuzných až do čtvrtého pokolení uchráním od pekla
5. Měsíc před smrtí budou uvědomeni o jejím příchodu
Jestliže by dotyčný zemřel před uplynutím těchto dvanácti let, i v tom případě budu pokládat podmínky za splněné.“ Papež Inocenc X. toto zjevení potvrdil a dodal, že duše, které tyto podmínky splní, vysvobodí každý Velký pátek jednu duši z očistce. Tato pobožnost byla schválena Svatou Kongregací – Sacro College de propaganda fide a rovněž papežem Klementem XII. K uvedeným sedmi modlitbám Otče náš a Zdrávas Maria je možné přidat následující modlitby:


Před začátkem pobožnosti

Ó, Ježíši, chci se teď sedmkrát pomodlit Otče náš a Zdrávas Maria ve sjednocení s tou láskou, s níž jsi tuto pobožnost ve svém srdci posvětil a osladil. Přijmi ji z mých úst do svého božského srdce, zlepši ji a zdokonal tak, aby připravila Nejsvětější Trojici takovou čest a radost, jakou jsi ji Ty připravil na zemi. Ať se přelije na Tvé přesvaté člověčenství k oslavě Tvých svatých ran a drahocenné krvi, kterou jsi za nás prolil.

1. Obřízka

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a skrze božské srdce Ježíšovo obětuji Ti první rány, první bolesti a první Ježíšovo krveprolití za svoje hříchy, za hříchy mladosti všech lidí, zejména v mém příbuzenstvu.

2. Olivová hora

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské srdce Ježíšovo obětuji Ti hrozné utrpení Ježíšova srdce na Olivové hoře. Obětuji každou kapku jeho krve jako náhradu za mé hříchy a hříchy všech lidí. Ježíši, ochraňuj nás před každým hříchem a rozmnož v nás lásku k Bohu i bližnímu.

3. Bičování

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské srdce Ježíšovo obětuji Ti tisíce ran, hrozné bolesti a drahocennou krev, kterou náš Pán prolil při bičování za moje hříchy těla a za hříchy všech lidí. Prosím Tě, ochraňuj nás před takovými hříchy a zachovej naši nevinnost.

4. Trním korunován

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské srdce Ježíšovo obětuji Ti rány, bolesti a drahocennou krev přesvatého Ježíše, který byl za nás trním korunován. Obětuji Ti to za moje hříchy ducha i za hříchy všech lidí. Prosím Tě, ochraňuj nás před těmito hříchy a dej nám milost, abychom rozšířili Kristovo království na zemi.

5. Křížová cesta

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské srdce Ježíšovo obětuji Ti jeho utrpení na křížové cestě, zejména jeho svatou ránu na rameni jako usmíření za moje hříchy a hříchy všech lidí. Jeho křížová cesta nechť je smíření za naši vzpurnost proti kříži a proti svatým příkazům, jako i za všechny hříchy našeho jazyka. Zachraň nás před těmito hříchy a nauč nás milovat Tvůj svatý kříž.

6. Ukřižování

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské srdce Ježíšovo obětuji Ti Tvého božského Syna na kříži, jeho ukřižování i jeho vyvýšení. Obětuji Ti jeho rány na rukou i nohou a tři proudy jeho přesvaté krve, která se prolila za nás. Obětuji Ti jeho chudobu, jeho dokonalou poslušnost, všechna jeho duševní i tělesná utrpení, jeho drahocennou smrt a její nekrvavé obnovování ve všech svatých mších po celé zemi jako smíření za porušování řeholních pravidel a slibů; za zadostiučinění mých hříchů i hříchů všech lidí, za nemocné a umírající, za Tvé kněze a laiky, za úmysly Svatého Otce, za obnovení křesťanských rodin, za silnou víru, za naši vlast, za jednotu národů v Kristu a jeho církvi, a také za křesťany rozptýlené po světě.

7. Probodnutí kopím

Otče náš; Zdrávas Maria

Věčný Otče, prosíme Tě přijmi drahocennou krev a vodu, která vytekla z rány Ježíšova božského srdce pro potřeby svaté církve a jako náhradu za smíření hříchů všeho lidstva. Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krev, drahocenný obsah jeho svatého srdce, nechť smyje moje viny i viny všech lidí. Voda z Kristova boku nechť mi smyje tresty za hříchy a nechť zhasí plameny očistce pro mne i pro všechny duše v očistci. Amen.

Závěrečná modlitba

Prosím Tě, nejmilejší Ježíši, svým bolestným utrpením a prolitou drahocennou krví zasáhni moje srdce, abych se k Tobě úplně obrátila. Nechť, je Ti moje srdce věčným příbytkem, kéž se Ti líbí moje slova a kéž je konec mého života plný zásluh, abych dosáhla věčné nádhery. Se všemi svatými nebe Tě budu po celou věčnost chválit a velebit. Amen.


Kdo by si chtěl koupit knížku (za 19 Kč) zde je odkaz:

http://www.ikarmel.cz/kniha/Poboznost-ke-cti-Jezisovy-preciste-krve_MCM0537.htmlPoboznostSdílet

Související články:
Modlitba za kněze (28.11.2022)
Modlitba za nová duchovní povolání (01.05.2022)
Modlitba za Ukrajinu (25.02.2022)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (15.01.2022)
Věděli jste, že...? (25.11.2021)
Modlitba o dokonalost od sv. Maria Klementa Hofbauera (07.12.2020)
Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! (23.10.2020)
Novéna před požehnáním mariánského sloupu (03.08.2020)
Děkuji Ti za každý okamžik (06.07.2020)
Pray For The World – papež vyzývá k modlitbě za ukončení pandemie (25.03.2020)
P. Vojtěch Kodet: Vejdi do své komůrky (23.03.2020)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (13.01.2020)
Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020 (02.01.2020)
Modlitba sv. Jana Maria Vianneye (30.11.2019)
Bože, vyslyš mne! (06.10.2019)
Modlitba za dobrou volbu partnera (18.03.2018)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (28.03.2017)
Modlitba za čistotu srdce (07.01.2017)
Snoubencům (23.11.2016)
Prosba o modlitbu (29.09.2016)
Modlitba na přímluvu bl. Karolíny Kózkové (28.09.2016)
Modlitba studenta (01.09.2016)
Modlitební úmysly na září (31.08.2016)
Modlitba (21.08.2016)
Modlitební úmysly na červen (01.06.2016)
Modlitební úmysly na květen (02.05.2016)
Modlitební úmysly na březen (14.03.2016)
Týden modliteb za mládež... (12.03.2016)
Modlitba po svatém přijímání... (27.02.2016)
Modlitební úmysly na únor (09.02.2016)
Lidové misie Sobotín: pozvánka na celonoční adoraci (03.02.2016)
Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016 (14.01.2016)
Čisté srdce (17.11.2015)
Světec o modlitbě - Bez ní to nejde! (08.08.2015)
Litanie k Duchu Svatému a další modlitby (15.04.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (05.02.2014)
Modlitby 24/7 Brno - prodlouženo do 1.12.2013! (25.11.2013)
ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (17.11.2013)
Tajemství spásy - sv. Brigita (03.11.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Modlitba za nového papeže (14.02.2013)
Modlitba snoubenců (07.12.2012)
Modlitba zamilovaných (07.12.2012)
Modlitba členů společenství čistých srdcí v Polsku (16.10.2012)
Báseň Miláčkovi (26.01.2012)
Modlitba pro páry (25.01.2012)
Super modlitba sv. Františka z Assisi (15.01.2012)
Rozloučení (24.11.2011)
Modlitba za zemřelé (04.11.2011)
Modlitba pro dívku a ženu (19.10.2011)
Promluva otce Marka při 11. setkání SČS (29.09.2011)
Prosba k Matce Boží (02.09.2011)
Otčenáš dospívajících (21.07.2011)
Modlitba pro sklíčené. (19.04.2011)
Malé vyznání. (19.04.2011)
Pohled do sebe. (17.04.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 20.2. 2011 – 9.den (20.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily - 19.2.2011 - 8.den (19.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 18.2. 2011 – 7.den (18.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 17.2. 2011 – 6.den (17.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 16.2. 2011 – 5.den (16.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 15.2. 2011 – 4.den (15.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 14.2. 2011 – 3.den (14.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 13.2. 2011 – 2.den (13.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 12.2. 2011 – 1.den (12.02.2011)
Modlitba za manželku (30.01.2011)
Panna Maria prosící (11.10.2010)
Modlitba dívky (21.09.2010)
Z babiččina šuplíku (21.06.2010)
Bavorské litanie (19.05.2010)
Pobožnost sv. Brigity (09.05.2010)
Za náš národ před volbami (02.05.2010)
Novéna za svatost biskupů, kněží, řeholníků a laiků ke sv. Janu M. Vianneyiovi (15.03.2010)
Modlitba matky (20.02.2010)
Modlitba (17.02.2010)
Cry out to Jesus – Volej k Ježíši (09.02.2010)
Moje děti (07.02.2010)
A večer mi to vrtá hlavou (24.01.2010)
Modlitba (12.01.2010)
Litanie ke svatým andělům (07.01.2010)
Modlitba za mír (04.01.2010)
Modlitba k ukončení smutku (02.11.2009)
Modlitba stárnoucího člověka (16.08.2009)
Modlitba před připojením se k internetu (28.06.2009)
Křížová cesta - Ježíš a já (30.03.2009)
Výzva pro všechny (07.01.2009)
Naléhavá prosba (26.12.2008)
Tak se modlí za čistotu v Polsku (04.11.2008)
Modlitby, které stojí za časté použití (25.09.2008)
MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU (19.09.2008)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Autor: Michal Neupusse | Vydáno dne 28. 10. 2013 | 37836 přečtení
Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: sv. Brigita :-)


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře