Společenství čistých srdcí

Litanie k Duchu Svatému a další modlitby

Kategorie: Duchovní život

Litanie k Duchu Svatému 1,2,
VENI CREATOR
Hymnus sv. Patrika
Litanie k nejdražší krvi Páně
Anecy , FR


Litanie k Duchu Svatému 1.

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.


Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi.
Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám.
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce, - přijď k nám.
Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám.
Paprsku nebeského světla, - přijď k nám.
Prameni života, - přijď k nám.
Ohni všechno stravující, - přijď k nám.
Ohnivá lásko a duchovní pomazání, - přijď k nám.
Duchu lásky a pravdy, - přijď k nám.
Duchu moudrosti a rozumu, - přijď k nám.
Duchu rady a síly, - přijď k nám.
Duchu vědění a zbožnosti, - přijď k nám.
Duchu bázně Boží, - přijď k nám.
Duchu míru a mírnosti, - přijď k nám.
Duchu čistoty, - přijď k nám.
Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země,

- prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij světlo do našich duší, - prosíme tě, vyslyš nás!
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Rozněť je svou láskou, - prosíme tě, vyslyš nás!
str. 2

Otevři nám poklady svých milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Upevni nás svou účinou milostí, - prosíme tě, vyslyš nás!
Uděl nám milost znát jediné potřebné, - prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Učin nás pozornými na všechna tvá vnuknutí,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Nauč nás správně se modlit a modli se s námi,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Pronikni nás láskou a schovívavostí k našim
bratřím a sestrám - prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij nám velký odpor ke každému zlu, - prosíme tě, vyslyš nás!
Veď nás ke správnému konání dobra, - prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti,
- prosíme tě, vyslyš nás!
Buď ty sám naší velkou oporou, - prosíme tě, vyslyš nás!
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,
- smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,
- smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa,
- smiluj se nad námi.


Modleme se:
Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a
děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás
víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým
chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po
všechny věky věků.
Amen.


str 3

Litanie k Duchu Svatému 2.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve
stálé přítomnosti Boží. - Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat
tě a milovat. - Budiž veleben!
Duchu svatý, nauč nás žít v odevzdanosti a nezdolné důvěře v
Boha. - Budiž veleben!
Duchu svatý zapal v našich srdcích oheň své lásky.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, tajemná holubice, nauč nás chápat Písmo svaté.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, nauč nás správně se modlit
- Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž mluvíš ústy proroků, nauč nás žít v pokoji a
míru duše. - Budiž veleben!
Duchu svatý, ohnisko láskou planoucí, nauč nás žít moudře a
trpělivě. - Budiž veleben!
Duchu svatý, všemi dary vládnoucí, nauč nás žít v pokoře a
skromnosti. - Budiž veleben!
Duchu svatý, jehož pokladnice přetékají, nauč nás chápat cenu
utrpení. - Budiž veleben!
Duchu svatý, jehož pokladnice jsou bezedné, nauč nás správně
využívat drahocenný čas. - Budiž veleben!
Duchu svatý, z jehož pokladů neubývá, chraň nás veškeré
nelásky a pýchy. - Budiž veleben!


str 4

Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč nás čelit
zbytečným myšlenkám a představám. - Budiž veleben!
Duchu svatý, dárce darů přemnohých, nauč nás vyhnout se
planým činnostem a marným řečem. - Budiž veleben!
Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni obdrželi, nauč nás
mlčet i co máme mluvit v pravý čas. - Budiž veleben!
Duchu svatý, lásko věčná, nauč nás, abychom dávali dobrý
příklad. - Budiž veleben!
Duchu svatý, dobroto neskonalá, dej nám vytrvalost v dobrém.
- Budiž veleben!

Duchu svatý, sladký utěšiteli, nauč nás správně jednat s lidmi.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, milý duší příteli, nauč nás nikoho neposuzovat a
křivdy zapomínat. - Budiž veleben!
Duchu svatý, světlo duší blažící, nauč nás vidět potřeby
druhých, abychom nezanedbávali dobré skutky.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, Otče ubohých, osvěcuj nás v čem chybujeme.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž konáš v duších zázraky, veď nás bdělostí k
dokonalosti. - Budiž veleben!
Duchu svatý, jemuž není nic tajno, nauč nás unikat osidlům
ďáblovým. - Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž znáš budoucnost vesmíru, pomoz nám,
abychom se vymanili z područí těla, světa a ďábla.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, jenž znáš i budoucnost naší, svěřujeme do Tvé
ochrany a péče i svoje rodiny, přátele, dobrodince a všechen lid.
- Budiž veleben!
Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou,
a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
str 5

VENI CREATOR
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.


Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán,
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení myslí všech.


Tys sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host,
ty dáváš ústům výmluvnost.


Rač světlo v mysli rozžehnout,
vlij do srdcí nám lásky proud,
nešeho těla slabosti,
zhoj silou svojí milosti.


Dál nepřítele zapuzuj
a duši pokoj uděluj,
ať vždycky pod vedením tvým
vyhnem se vlivům škodlivým.


Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovati v každý čas. Amen


str 6

Rio de Janeiro- Jesus2-vetsi


Hymnus sv. Patrika


- Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest, skrze
ukřižování i pohřeb, skrze jeho zmrtvýchvstání i
nanebevstoupení skrze jeho návrat při posledním souu.
br>
- Povstávám dnes skrze lásku cherubínů, poslušnost andělů,
podrobenost archandělů, skrze naději na odpolatu při
zmrtvýchvstání. Skrze modlitby patriarchů, skrze výroky
proroků, skrze víru vyznavačů, skrze nevinnost svatých
panen, skrze skutky spravedlivých.


- Povstávám dnes skrze Boha, jenž mě rač říditi. Boží sílo,
udržuj mě, Boží moudrosti, veď mě, Boží oko, hleď za
mne, Boží ucho, slyš mě, Boží slovo, mluv za mne, Boží
ruko chraň mě, Boží cesto, prostírej se přede mnou, Boží
šťíte zastiňuj mě, Boží vojsko, chraň mě před svody tělesnými,


před každým, kdo mi strojí úklady, ať blízko či daleko, ať
sám či v davu.


- Kristu buď se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za
mnou, Kristus buď ve mne, Kristus pode mnou, Kristus
nade mnou, Kristus buď, kde lehám, Kristus kde sedám,
Kristus, kde vstávám, Kristus buď v srdci každého
myslícícho na mne, Kristus v ústech každého mluvícího o
mně, Kristus buď v každém oku vidoucím mne, Kristus
buď v každém uchu slyšícím mne.


- Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici, skrze víru v
trojitost, skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.


str 7

Barcelona, Sagrada

Litanie k nejdražší krvi Páňě


Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme
společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje
od každého hříchu. (1 Janův 1,7)


Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.


Bože náš, nebeský Otče, smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.


Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.


Krivi Kristova, Krvi jednorozeného Syna věčného Otce, buď naší spásou.
Krvi Kristova, Krvi vtěleného Syna Božího,
Krvi Kristova, Nové a Věčné Úmluvy,
Krvi Kristova, ve smrtelné úzkosti kanoucí na zem,
Krvi Kristova, vytrysklá při bičování,
Krvi Kristova, prolitá na kříži,
Krvi Kristova, ceno naší spásy,
Krvi Kristova, bez níž není odpuštění,
Krvi Kristova, svátostný nápoji a očisto duší,
Krvi Kristova, řeko milosrdenství,
Krvi Kristova, vítězi nad zlými duchy,
Krvi Kristova, statečnosti mučedníků,
Krvi Kristova, sílo vyznavačů,
Krvi Kristova, z níž klíčí čistota duší!
Krvi Kristova, oporo těžce zkoušených,
Krvi Kristova, úlevo namáhavě pracujících,
Krvi Kristova, potěšení v pláči,
Krvi Kristova, naděje kajícníků,
Krvi Kristova, útěcho umírajících,
Krvi Kristova, pokoji a smíre srdcí,
Krvi Kristova, záruko věčného života,
Krvi Kristova, jež vysvobozuješ duše z očistce,
Krvi Kristova, hodná veškeré cti a slávy,


Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.


Krví svou jsi nás, Pane vykoupil,
a učinil jsi z nás království Boží.


Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, ustanovil jsi svého jednorozeného Syna Vykupitelem světa a chtěl jsi být usmířen jeho krví;
prosíme tě proto: dej, ať tak uctíváme tuto cenu své spásy a její mocí jsme uchráněni všeho zla v životě časném, abychom se mohli radovat z jejich plodů v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.Vltava 2007

Sdílet

Související články:
Týden modliteb za jednotu křesťanů (14.01.2024)
Modlitba za kněze (28.11.2022)
Modlitba za nová duchovní povolání (01.05.2022)
Modlitba za Ukrajinu (25.02.2022)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (15.01.2022)
Věděli jste, že...? (25.11.2021)
Modlitba o dokonalost od sv. Maria Klementa Hofbauera (07.12.2020)
Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! (23.10.2020)
Novéna před požehnáním mariánského sloupu (03.08.2020)
Děkuji Ti za každý okamžik (06.07.2020)
Pray For The World – papež vyzývá k modlitbě za ukončení pandemie (25.03.2020)
P. Vojtěch Kodet: Vejdi do své komůrky (23.03.2020)
Týden modliteb za jednotu křesťanů (13.01.2020)
Úmysly modliteb s papežem pro rok 2020 (02.01.2020)
Modlitba sv. Jana Maria Vianneye (30.11.2019)
Bože, vyslyš mne! (06.10.2019)
Modlitba za dobrou volbu partnera (18.03.2018)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (28.03.2017)
Modlitba za čistotu srdce (07.01.2017)
Snoubencům (23.11.2016)
Prosba o modlitbu (29.09.2016)
Modlitba na přímluvu bl. Karolíny Kózkové (28.09.2016)
Modlitba studenta (01.09.2016)
Modlitební úmysly na září (31.08.2016)
Modlitba (21.08.2016)
Modlitební úmysly na červen (01.06.2016)
Modlitební úmysly na květen (02.05.2016)
Modlitební úmysly na březen (14.03.2016)
Týden modliteb za mládež... (12.03.2016)
Modlitba po svatém přijímání... (27.02.2016)
Modlitební úmysly na únor (09.02.2016)
Lidové misie Sobotín: pozvánka na celonoční adoraci (03.02.2016)
Text pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2016 (14.01.2016)
Čisté srdce (17.11.2015)
Světec o modlitbě - Bez ní to nejde! (08.08.2015)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (05.02.2014)
Modlitby 24/7 Brno - prodlouženo do 1.12.2013! (25.11.2013)
ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE (17.11.2013)
Tajemství spásy - sv. Brigita (03.11.2013)
Pobožnost ke cti Ježíšovy Přečisté krve (28.10.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Modlitba za nového papeže (14.02.2013)
Modlitba snoubenců (07.12.2012)
Modlitba zamilovaných (07.12.2012)
Modlitba členů společenství čistých srdcí v Polsku (16.10.2012)
Báseň Miláčkovi (26.01.2012)
Modlitba pro páry (25.01.2012)
Super modlitba sv. Františka z Assisi (15.01.2012)
Rozloučení (24.11.2011)
Modlitba za zemřelé (04.11.2011)
Modlitba pro dívku a ženu (19.10.2011)
Promluva otce Marka při 11. setkání SČS (29.09.2011)
Prosba k Matce Boží (02.09.2011)
Otčenáš dospívajících (21.07.2011)
Modlitba pro sklíčené. (19.04.2011)
Malé vyznání. (19.04.2011)
Pohled do sebe. (17.04.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 20.2. 2011 – 9.den (20.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily - 19.2.2011 - 8.den (19.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 18.2. 2011 – 7.den (18.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 17.2. 2011 – 6.den (17.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 16.2. 2011 – 5.den (16.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 15.2. 2011 – 4.den (15.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 14.2. 2011 – 3.den (14.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 13.2. 2011 – 2.den (13.02.2011)
Novéna ke sv. Terezii z Avily – 12.2. 2011 – 1.den (12.02.2011)
Modlitba za manželku (30.01.2011)
Panna Maria prosící (11.10.2010)
Modlitba dívky (21.09.2010)
Z babiččina šuplíku (21.06.2010)
Bavorské litanie (19.05.2010)
Pobožnost sv. Brigity (09.05.2010)
Za náš národ před volbami (02.05.2010)
Novéna za svatost biskupů, kněží, řeholníků a laiků ke sv. Janu M. Vianneyiovi (15.03.2010)
Modlitba matky (20.02.2010)
Modlitba (17.02.2010)
Cry out to Jesus – Volej k Ježíši (09.02.2010)
Moje děti (07.02.2010)
A večer mi to vrtá hlavou (24.01.2010)
Modlitba (12.01.2010)
Litanie ke svatým andělům (07.01.2010)
Modlitba za mír (04.01.2010)
Modlitba k ukončení smutku (02.11.2009)
Modlitba stárnoucího člověka (16.08.2009)
Modlitba před připojením se k internetu (28.06.2009)
Křížová cesta - Ježíš a já (30.03.2009)
Výzva pro všechny (07.01.2009)
Naléhavá prosba (26.12.2008)
Tak se modlí za čistotu v Polsku (04.11.2008)
Modlitby, které stojí za časté použití (25.09.2008)
MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU (19.09.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Michal Neupusse | Vydáno dne 15. 04. 2014 | 6365 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře