Společenství čistých srdcí

Eucharistické dialogy

Kategorie: Pro inspiraci

svaté přijímání, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Eucharistické dialogy, které na pokračování představíme čtenáři, jsou zápisem poselství, které obdržela rumunská řeholnice v padesátých letech 20. století...

Zadostiučinění


Ty jsi věčným usmířením, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa skrze nelítostnou Kalvárii. Ó, Ježíši, zadost činíš za hřích celého lidstva. Učiň, abychom byli spolu s Tebou v tajemství Tvé krvavé oběti. Co mohu učinit z mojí adorace? Koho mohu spasit? Přijď, přines zadostiučinění, víru v milosrdenství. Ukřižovaná oběti, sjednocuji se s Tebou prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Marie. Ale jak zadostiučinit?

Ježíš v Eucharistii:

„Jsem dobrý pastýř a znám své ovce a ony znají Mne. (…) Dávám svůj život za mé ovce.“ „Otec miluje mne, protože dávám život za ovce. Nikdo mi ho nebere. Já sám ho dávám. Takový je příkaz, jaký jsem dostal od Otce.“ Těmito slovy vyjadřuji Božský smysl zadostučinění, jeho věčný základ: láska k Bohu a k lidem. Jedině ten, kdo skutečně miluje, může trpět a dát život pro milovanou bytost: „Není větší lásky než dát život za své přátele. Jste mými přáteli, jestliže konáte, co vám přikazuji.“

Zdrojem usmíření je láska a jejím cílem – shromáždění v domu Otce lidí vykoupených obětí, v domu, od kterého se vzdálili skrze hřích. Jedině láska shromažďuje duše. Egoismus, který se staví proti lásce, je neplodný, protože se vyhýbá oběti. Dar a oběť života pro lásku Boží má moc usmíření věčné spravedlnosti Otce a zároveň dává věčný život: „V pravdě vám říkám, jestli zrno, které padne do země, neodumře, nepřinese plody.“

Kdo je ten, kdo zadostiučiní za hříchy a nesmírné nepravosti všech lidí? Hle Beránek Boží. Jsem tu a hlasem své krve k vám volám: aby svět uviděl, že miluji Otce, vstaňte, pojďme, ať se vykoná oběť kříže. Oběť Mše Svaté, oběť Eucharistie, oběť ve svatostánku na všech oltářích světa, oběť každé chvíle našeho života.

Svět tone v hříchu. Zločiny dosáhly vrcholu. Boží spravedlnost je připravena poslat na lidi trest, protože přetekla míra nepravosti, protože lidé našich časů odmítají existenci majestátu Božího, protože Ho urážejí, silně nenávidí, pronásledují, znevažují. Církev je pronásledovaná, Eucharistie profanovaná, moje Boží Matka hanobena, věřící trýzněni, mučeni, zbavováni svobody. Kdo klade Otci smírčí oběť, náležitou za tolik prokletých nepravostí?

Kdo smývá celou tu spoustu nečistoty? Kdo vykupuje a osvobozuje dnešní lidstvo z temnoty a ze spárů ďábla, z ohně věčného zatracení a navrací nadpřirozený život milosti? Jedině Já jsem Spasitelem a Vykupitelem, nevinným Beránkem Otce, Beránkem, který snímá hříchy světa. Já, Mistr a Pastýř, který prolévá krev na nové Kalvárii – v Eucharistii. Obětuji se Otci v každé Mši Svaté a v každé chvíli ve svatostánku na všech oltářích světa. Odevzdávám se jako nejvyšší smírčí oběť, nekonečně zadostiučiňující. Sjednoť se tedy se Mnou, Spasitelem a Obětí skrze bolestné Srdce mojí Matky. Sjednoť se s ukřižovanou a utrápenou Církví. Sjednoť se se Mnou v jedné a též smírčí oběti, kterou neustále skládám Otci, Já, krví zbrocený Beránek oltářů.

Já, Hlava Mystického Těla, chci, aby moje údy Mne doprovázely na mé nové Kalvárii. Toužím! Toužím po eucharistických obětech, obětech adorujících. Uspokojením mé touhy je právě Dílo a adorující společenství. Šťastné duše, které jsou poslušné mé výzvě a jdou za Mnou cestou usmíření skrze lásku. Mají totiž podíl na moji vykupitelské moci a spolu s mojí Matkou se stávají spoluvykupiteli lidstva. Já, Hlava, si cením všech obětí duší, které se sjednocují se Mnou, s mojí liturgickou obětí a s jejím prodloužením ve svatostánku. Zvolil jsem si tě jako adorující oběť, oběť usmíření ve sjednocení se Mnou, s mojí Matkou, s Církví a s lidstvem. Plň toto privilegované poslání velkodušně, s láskou a radostí.

Důvěřuj! Můj Otec poslouchá mé prosby za smírčí oběti, prosby, které tryskají z mého krvavého eucharistického Srdce. Otče! Obětuji se Tobě, aby i oni se obětovali Tobě, se Mnou, v pravdě.

Adorující duše:

Eucharistická oběti! Obětuji se Otci jako usmíření, obětuji se spolu s Tebou, Matkou Boží Bolestnou a s celou Církví. Ó Ježíši, Mistře, zraněný Pastýři otcovského stáda, Tvoje láska bez hranic k Otci a k nám, lidem, způsobila, že ses stal na kříži nejdokonalejší obětí, setrváváš na věky v oběti a v tajemství Eucharistie. Ty jsi nekonečnou, všeobecnou a věčnou smírčí obětí předloženou Boží spravedlnosti za hříchy lidí všech časů. Bez Tebe není žádné vykoupení, žádná spása, žádná naděje na záchranu. Lidstvo je odkázáno ke zkáze a k zatracení za své zločiny a nepravosti volající o pomstu do nebe. Ó Ježíši, buď prostředníkem a smírčí obětí také za toto naše století popírání a zapření Boha.

Pane, obětuji Tě Otci jako nejdokonalejší usmíření spolu s Marií, s Církví mlčení a všemi bídníky, se smírčími obětmi Díla Adorace, s utrpeními a obětmi Svatého Otce, biskupů, kněží, řeholníků a věřících celého lidstva. Přeji si připojit ke Tvé smírčí oběti, ke Tvé prolévané krvi v eucharistické oběti všechna utrpení lidstva, celou propast utrpení morálních a fyzických, do jakých jsou zanoření a snaží se osvobodit, synové Otce, Tvoji bratři na zemi. Přeji si připojit utrpení nemocných, utrpení ubohých, kteří žijí v bídě, utrpení těch, kterým chybí živobytí a střecha nad hlavou, utrpení vyčerpávající práce, utrpení vězňů, osob vězněných v koncentračních táborech, utrpení vyhnanců, raněných a bojujících ve válce.

Spravedlivý Bože! Obětuji Ti utrpení matek, sester, vdov, dětí a všech lidí zabitých v době bratrovražedných válek, utrpení pronásledovaných, utlačovaných a vykořisťovaných, utrpení všech zbavených radosti, svobody, utrpení všech opuštěných a zbavených útěchy. Obětuji Ti utrpení hříšníků a ateistů, kterým chybí vnitřní pokoj. Konečně – utrpení nevinných dětí a bezmocných starců, všech, kteří nesjednocují svá utrpení s Tvými mukami. Přijmi také moje utrpení a sjednoť je s Tvojí krvavou Eucharistií a s ranami Neposkvrněného srdce Mariina, pro dobro Tvých plánů usmíření a adorace. Učiň ze mne obětní hostii.

Otče Nebeský, spravedlivý a milosrdný, obětuji Ti Ježíše, Tvého Syna, v Eucharistii jako nekonečné usmíření za moje hříchy a za zločiny světa. Obětuji Ti utrpení Církve, mystického těla Tvého Syna. Obětuji Ti Božskou Bolestnou Matku. Obětuji Ti všechna utrpení moje, mých bratrů a sester z Díla Adorace. Obětuji Ti utrpení celého lidstva.

Otče, přijmi je všechny jako jednu oběť Tvého Syna, vylij na všechny hříšníky na zemi Tvé odpuštění a milosrdenství, Tvoji milost a lásku, Tvůj život a Tvoje štěstí. Buď dobrý a milosrdný k plačícím, k těm, kteří jsou v agónii, k těm, kteří Tě nazývají Otcem. Utěš všechny své děti a vyzvi je k životu adorace, usmíření, modlitby, k uskutečňování jejich poslání jako nesmrtelných duší. Neodmítej žádného z těch, kteří Tě velebí, ponižují se před Tebou a zasvěcují se Tobě

Matko Boží, Matko usmíření, sjednoť mne s Ježíšem v zadostiučinění a získej pro Církev a pro Dílo Adorace opravdového ducha oběti. Učiň, aby všude zvítězila zadostiučiňující láska obětního Beránka. Amen.

monstrance, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Slovo do ouška (25.04.2021)
Slovo do ouška (06.04.2021)
Slovo do ouška (13.03.2021)
Slovo do ouška (27.02.2021)
Slovo do ouška (10.02.2021)
Slovo do ouška (06.02.2021)
Slovo do ouška (31.01.2021)
Slovo do ouška (26.01.2021)
Slovo do ouška (23.01.2021)
Slovo do ouška (19.01.2021)
Slovo do ouška (14.01.2021)
Slovo do ouška (10.01.2021)
Slovo do ouška (06.01.2021)
Slovo do ouška (02.01.2021)
Slovo do ouška (28.12.2020)
Slovo do ouška (19.12.2020)
Slovo do ouška (16.12.2020)
Slovo do ouška (14.12.2020)
Slovo do ouška (11.12.2020)
Slůvko do ouška (07.12.2020)
Zamilovanému se lehčeji žije (02.09.2019)
Nedělní slovo (25.12.2016)
Nedělní slovo (11.12.2016)
Nedělní slovo (04.12.2016)
Eucharistické dialogy (25.11.2016)
Nedělní slovo (20.11.2016)
Nedělní slovo (13.11.2016)
Nedělní slovo (06.11.2016)
Nedělní slovo (30.10.2016)
Eucharistické dialogy (28.10.2016)
Nedělní slovo (23.10.2016)
Eucharistické dialogy (21.10.2016)
Nedělní slovo (16.10.2016)
Eucharistické dialogy (14.10.2016)
Nedělní slovo (09.10.2016)
Nedělní slovo (02.10.2016)
Nedělní slovo (25.09.2016)
Nedělní slovo (18.09.2016)
Nedělní slovo (10.07.2016)
Nedělní slovo (03.07.2016)
Šůty (3) (12.10.2011)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 18. 11. 2016 | 1945 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře