Společenství čistých srdcí

Eucharistické dialogy

Kategorie: Duchovní život

svaté přijímání, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Eucharistické dialogy, které na pokračování představíme čtenáři, jsou zápisem poselství, které obdržela rumunská řeholnice v padesátých letech 20. století....

ČÁST I. Zůstaňte v mé lásce (J 15, 9)

Úvod


Vzdávám Ti chválu, ó Ježíši, Boží Slovo zbrocené krví na této zemi, v Nejsvětější Svátosti. Velebím Tě, ó Lásko, Bože a Člověku, Věčné Světlo, Věčný Chráme. Vzdávám Ti chválu, Trojice, jediný Bože. Velebím Tě spolu s vesmírem a se svým národem. Otče, Synu, Duchu Svatý, věčná Svátosti – vzdávám Ti chválu ve stále přítomném tajemství. Vzdávám Ti chválu, ó Pane, Stvořiteli, králi Lásky. Klaním se Ti, ó Eucharistie, velebím Tě zpěvem, jsem spojena v myšlence s celým křesťanstvem. Pane, Ty jsi Pastýřem, Chlebem, sestupujícím z nebe, Pokrmem, pro své ovce, Tajemství krvavé, sladký Vykupiteli. Jak Tě velebit na obětním oltáři, ve dne a v noci neustále?

Ježíš v Eucharistii


Jsem Boží Přítomností. Přišla jsi za Mnou na hodinu adorace. Přijímám tě s láskou a radostí, protože tak málo se setkávám dnes s těmi, kteří Mne adorují. Mne a Otce, v Duchu a v pravdě. Prosíš Mne, abych tě naučil, jak mne máš adorovat. Činím zadost tvé prosbě, vzhledem k tobě a všem, kteří chtějí být ctiteli Eucharistie podle mého Srdce.

Zůstal jsem s vámi v tajemství lásky a ve Mši svaté, ve Svatém Přijímání, ve všech svatostáncích na světě. Zůstal jsem jako vězeň, abych vám v hojnosti uděloval svůj život a naučil vás Mne adorovat a skrze Mne – Otce.

Pohleď! Jsem přítomný ve svatostánku. Toužím přetvořit každého člověka v živý eucharistický svatostánek. Chci zde, na zemi, jako stálý kněz, vykonávat svoji adoraci skrze víru a nadpřirozenou lásku lidí. Chci tuto jejich lásku zdokonalit a pak přetvořit v obšťastňující vidění nebe. Chci učinit z celé vaší bytosti a z celého vašeho života neustálou adoraci. Nechť tato adorace není jen pomíjivým slovem, vnějším hnutím. V adoraci se musí účastnit celá osobnost člověka.

Toužím po osobách adorujících a nejen po jednotlivých hodinách nebo úkonech adorace. Vše, čím jsi, vše, co máš, vše, co konáš, vše, co se ti přihodí – nechť zůstává v neustálém spojení se Mnou; já zase velebím Otce v Eucharistii. Nebudeš tedy jen svatostánkem obsahujícím eucharistickou Hostii, ty sama se staneš živou Hostii, obětním chlebem obdařeným vědomím, ve kterém Já sám žiji, myslím, trpím, obětuji se, vítězím. To je cíl adorace (a zvláště Díla Eucharistické Adorace): abys ve spojení se Mnou vedla týž život, který spočívá na velebení Boha, na díkůvzdávání a vděčnosti, lásce Boha a lidí, abys vedla život, který je smírnou obětí za hříchy světa, vyplněný modlitbou za naplnění se Božích plánů; abych založil v tobě a každé duši, v celé Církvi a v lidstvu všech dob věčné království Svaté Trojice. Abys vedla život v usebranosti, oběti, plný lásky a pokoje.

Tedy adorace není formou vnější zbožnosti, která se přijímá před svatostánkem a opouští, když se vychází na ulici, jde denně do práce, vrací domů, když jsme v divadle nebo kině, nebo také když navštěvujeme přátele, jsme v rodinném prostředí, v klášteře, plníme společenské povinnosti.

Opravdová adorace je Duchem a pravdou! Je vnitřní silou Boží, která se zmocňuje celé tvojí osoby, celého tvého života a působí, že se stává více podobný mému. Díky Svatému Duchu, kterého ti uděluji v Eucharistii, adorace způsobuje, že tvoje myšlenky a tvoje srdce, vůle, vnímavosti a všechny tvoje slova, činy a gesta nabydou - vždy a všude – nadpřirozenou hodnotu.

Adorace je mým životem ve vás a vaším ve Mně. Je božskou důvěrností se Mnou, Přítelem lidí a eucharistickým Snoubencem za všech životních okolností. Opakuji zde slova Evangelia oznámená všem lidem všech století, ale především ctitelům Eucharistie: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi…“.

Hodinu adorace prožívej tak, jak jsem to vždy uváděl své Církvi a duším svatých. Ať hlavními body jsou: vzdávání chvály Bohu, díkůvzdávání, láska, usmíření a prosba. Zadávám tuto hodinu adorace, abyste skrze ni – jak ty, tak i všichni, kteří uctívají Eucharistii – učinili svým vlastním můj postoj. Abyste se mohli se Mnou sjednotit, aby celý váš život se stal neustálou adorací.

Všechno, co ti uvádím v tomto úvodu a v dalších bodech, představuje Božský duchovní poklad, který oplývá světlem, poučením a milostí. Tento poklad dávám proto, abyste se ve spojení se Mnou (neboť znám každou i každého z vás – vaše temperamenty, povolání, inspirace Svatého Ducha, podmínky života) pomalu naučili adoraci i bez pomoci textu nebo ho brali pouze jako výchozí bod. Jestli si osvojíte stavbu, myšlenky, pocity a stanovenou hodinu adorace, nebude již třeba pokaždé číst celý uvedený text. Jestli se vám to bude zdát příliš únavné, jelikož máte příliš málo času, nebo když se objeví jiné vážné duchovní, osobní důvody, osvobozuji vás od čtení. Tehdy používejte jen výrazy, které obsahují hlavní smysl pěti hlavních bodů nebo takové, které vás osvěžují, přináší světlo a lépe odpovídají vaší aktuální potřebě a stavu ducha. Můžete také vykonat celou hodinu adorace, meditovat a prožívat ten či onen z pěti aspektů zvláště rozvinutých v textu, protože každý z nich obsahuje všechny ostatní.

monstrance, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain


Jestli se cítíte dostatečně spojeni se Mnou a vnořeni do Božího proudu mojí adorace, odložte stranou všechny texty a metody adorování. Setrvávejte v usebranosti s pozorností a láskou zaměřenou na Mne. Tehdy Já sám adoruji ve vás a s vámi. Velebte ve Mně a se Mnou Otce, Boha jediného a nerozlučného ve třech osobách. Tehdy Já působím v hloubi vaší duše a způsobuji, že všude a vždy máte život skrytý s Kristem a v Bohu a máte za příklad velkého apoštola Jana zamilovaného do mě. Takto se vyhýbáte nebezpečí, že upadnete do rutiny a nebezpečí adorací planých, snivých, bezpředmětných.

Spojeni se Mnou a s mojí Matkou ve společné, veřejné adoraci obětované Církví a lidmi, utváříte sebe a celý svůj život prožíváte v Duchu a v pravdě. Je důležité, abyste během této hodiny adorace adorovali Mne a opakovali moje vlastní slova, kterými se obracím k tobě a všem svým ctitelům; abyste to konali nezávisle na náladě, v jaké jste: rozohněni, teplé nebo chladné, pozorní nebo rozptýleni, unavení nebo nevyčerpaní v životních bojích. Velebte Mne v tuto určenou hodinu eucharistické adorace, ve které vás naplňuji milostmi a zásluhami, nebeskými dary, vírou, láskou, nadějí, uděluji vám pomoc potřebnou k tomu, abyste Mi neustále vzdávali chválu.

Ten, kdo Mne adoruje, čte, uvažuje, přemýšlí, kontempluje v usebranosti moje slova obsažená v této adoraci, bude pociťovat moji přítomnost ve svém srdci. Bude prožívat moji eucharistickou lásku a uslyší můj hlas plný vděčnosti a něhy. Hovořím ke každé a ke každému v hloubi jejich duší mnohem víc než obsahuje text eucharistické adorace, a to podle možností chápání, jakými každá nebo každý disponuje. Přizpůsobuji se inteligenci malých a velkých, intelektuálů a dělníků, dětí, mládeže, starců, všem prostředím a všem společenských vrstvám ve světě.

Tato hodina adorace je jen začátkem, má vás přitáhnout ke Mně. Není důležité, jak dlouho setrváváte v mojí přítomnosti, základní je, jakým způsobem Mne adorujete. Často vystačí pět minut adorace Nejsvětější svátosti, a Já, Bůh Všemohoucí, přijímám, že jste strávili dokonce ne hodinu, ale celý den adorace. Jsem rád, když vás mám kolem sebe! Rozumějte Mi: toužím, abyste byli se Mnou – Já s vámi – všude, kdekoli jste. Žiji ve vás, a skrze vás ve světě, protože pro něj jste příkladem eucharistické adorace, modlitby a usebranosti.

Hodina adorace je plamenem hořícím v nás a vy svým obětováním velebíte Mne, Samotáře na Oltářích, kterého tupí celý svět, kterého zapřelo vaše dvacáté století! Ve společenství, ale především osobně, Mne každý může vzdávat chválu vždy a všude, za všech okolností, protože všude jsem přítomný – tentýž Bůh. Vy, malé duše, srdce, která jste mi oddaná, setrvávající v mojí přítomnosti, samy jste hodinou adorace. Potřebuji vaši přítomnost při Nejsvětější Svátosti. Přijďte ke Mně! Dám vám lásku! Vzdávejte mi chválu, protože jsem s vámi až do konce časů.

A ty, moje dcero, předávej všem tuto hodinu adorace. Tvým postojem a tvým neustálým mlčením buď neustálou ctitelkou a uč se ode Mne jak adorovat Eucharistii, a v ní svatou Trojici, jedinou a nerozlučnou.

Čím víc Mne budeš velebit, tím lépe a jasněji porozumíš tajemství Eucharistie a hlouběji pronikneš do daru adorace vlité, který mají blahoslavení v nebi.


Sdílet

Související články:
Slovo do ouška (25.04.2021)
Slovo do ouška (06.04.2021)
Slovo do ouška (13.03.2021)
Slovo do ouška (27.02.2021)
Slovo do ouška (10.02.2021)
Slovo do ouška (06.02.2021)
Slovo do ouška (31.01.2021)
Slovo do ouška (26.01.2021)
Slovo do ouška (23.01.2021)
Slovo do ouška (19.01.2021)
Slovo do ouška (14.01.2021)
Slovo do ouška (10.01.2021)
Slovo do ouška (06.01.2021)
Slovo do ouška (02.01.2021)
Slovo do ouška (28.12.2020)
Slovo do ouška (19.12.2020)
Slovo do ouška (16.12.2020)
Slovo do ouška (14.12.2020)
Slovo do ouška (11.12.2020)
Slůvko do ouška (07.12.2020)
Zamilovanému se lehčeji žije (02.09.2019)
Nedělní slovo (25.12.2016)
Nedělní slovo (11.12.2016)
Nedělní slovo (04.12.2016)
Eucharistické dialogy (25.11.2016)
Nedělní slovo (20.11.2016)
Eucharistické dialogy (18.11.2016)
Nedělní slovo (13.11.2016)
Nedělní slovo (06.11.2016)
Nedělní slovo (30.10.2016)
Eucharistické dialogy (28.10.2016)
Nedělní slovo (23.10.2016)
Nedělní slovo (16.10.2016)
Eucharistické dialogy (14.10.2016)
Nedělní slovo (09.10.2016)
Nedělní slovo (02.10.2016)
Nedělní slovo (25.09.2016)
Nedělní slovo (18.09.2016)
Nedělní slovo (10.07.2016)
Nedělní slovo (03.07.2016)
Šůty (3) (12.10.2011)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 21. 10. 2016 | 1406 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře