Společenství čistých srdcí

O modlitbě a důvěře

Kategorie: Duchovní život

Tváří v tvář světovému dění zjišťujeme, že lidské jistoty jsou velmi vratké a pomíjivé. Díváme se nalevo a napravo a hledáme, kde najdeme jistotu a pokoj pro své nitro. Budou to peníze? Budou to zbraně? Nebo co to bude? Do našich pochybností a hledání zaznívají Ježíšova slova: "Hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám, proste a dostanete (Mt 7,7), stále se modlete a neochabujte (Lk 18,1), důvěřujte, já jsem přemohl svět (srv. Jan 16,33). Jako křesťané nemáme hledat záchranu v ničem jiném než v Bohu. A jak to mohu uskutečnit? Je třeba setkávat se s Ním v modlitbě.

Namítneš: "Vždyť jsem tak zaneprázdněn. Já nemám čas se modlit."
Ale je to skutečně čas, co ti brání v modlitbě? Každý by si nyní mohl udělat zpytování svědomí, kam se nám těch 24 hodin rozplynulo. Snad by se tam nějaká ta skulinka našla? Není problém spíše v tom, že tě k Bohu nic netáhne? že nejsi plně přesvědčen, že On Ti může něco dát? A tím svým "nemám čas" jako by ses slušně vytočil od vysvětlování, že tě to s Bohem nebaví?

"Ale já při modlitbě nic necítím."
A kolik času jsi věnoval setkání s Bohem? Dva lidé, když se potkají, také hned k sobě necítí náklonnost. Přátelství ke svému růstu potřebuje čas. Když někomu věnuješ čas, začne vznikat citové pouto a časem bez setkání s milovanou osobou nebudeš moci být. Ale je třeba soustředit se na tu osobu, ne na svůj cit, to bys klamal sám sebe."Ani jsem si moc nevšiml, že by se díky modlitbě něco změnilo."
A čekal jsi vůbec, že se něco změní? Naslouchal jsi Bohu, jakou Ti dá odpověď? Při rozhovoru přece musí být alespoň dva. Jeden mluví, druhý naslouchá. Pak ten druhý odpovídá a druhý zase poslouchá. Při rozhovoru s Bohem neuslyším odpověď přímo, jako bych mluvil s člověkem, ale mohu ji vysledovat z toho, co se děje kolem, mohu ji najít v Písmu svatém, jakožto v Božím slovu. A musíme Bohu dopřát také právo, dát odpověď i svým mlčením.

"Vždyť já se ani modlit neumím."
Ale umění se získává cvikem. To asi víš, že žádný učený z nebe nespadl. Naším učitelem je sám Bůh. Duch svatý nás uschopňuje k modlitbě. Svatý Pavel říká: "Vždyť ani nevíme, zač se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí." (Řím 8, 26-27)"A skutečně je modlitba tak nutná?"
Je třeba si znovu uvědomit, kdo je Bůh a kdo je člověk. Bůh stvořil svět, celý vesmír, vše, co je. Bez Boha by neexistovalo nic. Nejenže jednou stvořil, ale tvoří stále a stále vše udržuje v existenci, každý nový okamžik je pro nás nově tvořen. Stvořil také člověka a dal mu výsadní postavení, učinil ho ke svému obrazu, obdaroval ho svobodnou vůlí a chce, aby člověk s Ním spolupracoval. Člověk je tedy Bohu plně podřízen. Může sice dar svobodné vůle zneužít a neposlouchat Boha, ale to nic nemění na věci, že je Bohu podřízen. Už z toho vyplývá, že by měl člověk Bohu vzdávat úctu. Avšak Bůh člověkovi nejen dává život, ale obdarovává ho láskou, a to láskou, jež je větší nad jakékoli pomyšlení. Snad ji vytušíš ve slovech: "Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16). Ano, modlitba je nutná. V ní přicházíme do styku se zdrojem života a lásky. Viděls někdy, aby se dařilo spolupráci a lásce tam, kde osoby spolu nekomunikují?"Skutečně Bůh vyslyší každou naši modlitbu?" Ježíš nám říká: "Proste a dostanete, stále se modlete a neochabujte. Takže naše jistota v Boží vyslyšení se opírá o autoritu samotného Ježíše. Avšak je třeba mít na zřeteli dvě věci, že dobrý Bůh nám nikdy nedá to, co by nám uškodilo, a také čas a způsob vyslyšení je plně v Jeho rukou. Apoštol Jan říká: "V tom je naše radostná důvěra v Boha, že nás vyslyší, když Ho prosíme o něco, co je shodné s Jeho vůlí." (1 Jan 5,14, srv. Mk 11,24). Mohli bychom být smutní z toho, že když neprosíme shodně s Jeho vůlí, že se nám od Něho nic nedostane. Ale ať jsou pro nás povzbuzením tato Ježíšova slova: "Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu se otevře." (Lk 11,10). Když každý, tak každý. S prázdnou se od modlitby nevrátíš, i když třeba nedostaneš přesně to, oč jsi žádal. Velmi povzbudivý je ještě tento Ježíšův výrok: "Nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo Ho prosí. (Lk 11,13). Třeba se modlíš špatně, ale Bůh ti dá Ducha svatého a potom pochopíš, v čem je chyba a proč ti to Bůh nechce dát, a dá ti také sílu, abys to s radostí snesl."Jak se mám modlit stále? Vždyť musím také z něčeho žít a plnit své povinnosti!"
Modlit se stále neznamená, že budeš pořád klečet v kostele a modlit se, ale spíše to, že se každou práci budeš snažit dělat ve shodě s Boží vůlí. Ptej se, zda to, co právě děláš, se líbí Bohu, zda to slouží k Jeho chvále, zda je svědectvím o tvé víře v Boha. Takové dotazování se je velkou Boží oslavou a krásnou modlitbou. Při práci pros Boha o požehnání, vždyť sami ze sebe nic nemůžeme. Ale nikdy nezapomeň na čas věnovaný výlučně Bohu. Heslem benediktinů bylo "Ora et labora." a svatý Maxmilián Kolbe k tomu poznamenal: "Ora et labora, non labora et ora." Tedy modli se a pracuj, ale modlitba ať předchází tvou práci a nestrachuj se, že by ti Bůh nedal, co potřebuješ.
Proč se tedy znepokojovat tím, co stejně nemáš ve svých rukou? Bůh je ta největší jistota a On je Pánem dějin. I když se zdá, že zlo vítězí, On bude mít poslední slovo. Neříkám, že máš být lhostejný, to ne, ale že své počínání máš založit na Bohu. Nakonec Ježíš nás poučuje, že máme hledat nejprve Boží království a všechno ostatní že nám bude přidáno. (srv. Lk 12,31).
Sdílet

Související články:
Modlitba k Matce (17.08.2019)
Po kapkách nebo po vědrech (05.08.2019)
Evangelium na týden (03.08.2019)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
Petr Ludwig - Kniha: KONEC PROKRASTINACE (05.04.2014)
Křesťanské mravy: pravidla slušnosti pro mládež (26.04.2013)
Místa a chvíle modlitby (27.02.2013)
Co pomáhá ke svatosti (01.11.2012)
Jak najít životní cestu? (16.10.2012)
Proč má nevěsta závoj aneb sexuální výchova pro začátečníky (12.06.2012)
O pravé důvěře a o naději (03.06.2012)
Automat (14.05.2012)
Střípky z Petrova... Chodili spolu z čisté lásky... (13.04.2012)
O postu s Anselmem Grünem (23.03.2012)
Nalezen lék (01.03.2012)
Příběh jednoho žebráka (29.02.2012)
Držet pravý půst (20.02.2012)
Co mě zaujalo (06.02.2012)
Otevřený dopis mému budoucímu manželovi (16.12.2011)
Buďme jako mrtvoly - zkráceně: BJM (14.11.2011)
Žít dnes (08.10.2011)
Nemůžeme dělat pokusy (11.08.2011)
O kráse (28.07.2011)
Poloviční křesťané (26.07.2011)
Aby byl slyšet Boží hlas (01.07.2011)
O Stvořiteli a stvoření (01.07.2011)
Modlit se znamená utišit se (12.06.2011)
Rovným dílem (03.06.2011)
Důvěra (04.05.2011)
Koukol (03.05.2011)
Balada horská (04.04.2011)
Cigareta ke cti Boží (18.03.2011)
Tři mládenci v ohnivé peci (05.02.2011)
Věřit v Boha, věřit Bohu (10.01.2011)
Význam slova „milost“ (03.01.2011)
Tři stupně lásky (02.12.2010)
Z rozhovoru s Mons. Pavlem Posádem (12.11.2010)
Lovec (10.11.2010)
Hledám životního partnera, značka spěchá !!! (24.10.2010)
Sonáta (11.10.2010)
Beruška (01.10.2010)
Slavík ve větvích javoru (01.10.2010)
Být učedníkem (01.10.2010)
Směr - třetí tisíciletí (28.09.2010)
Jak otec Eliáš zachránil duši doktora Fausta (07.09.2010)
Kazatel v zásuvce (06.09.2010)
Dobytí Jericha (31.08.2010)
Nůše plná harampádí (28.08.2010)
Radost (26.08.2010)
Telefon (02.08.2010)
Děkuji (09.07.2010)
Do stejného nebe jako já? (08.07.2010)
Kdo jsme? (19.06.2010)
Neposuzujme Boží vůli podle našich představ (25.05.2010)
Pohádka o hvězdicích (02.05.2010)
Chodící svatostánek (28.04.2010)
Spravedlivý člověk (22.03.2010)
Moje Kačendžonga (17.02.2010)
Svědectví víry Isaaca Newtona (23.10.2009)
Jak evangelizovat (22.09.2009)
Drahé vrásky (15.09.2009)
Papež zahájil rok kněží (20.07.2009)
Vyměnil(a) by sis s ním místo? (07.06.2009)
Tohle já fakt odpustit nedokážu. (14.05.2009)
Dej mi, Pane, své oči (12.05.2009)
Stvořeni pro lásku (19.03.2009)
Vím, komu jsem uvěřil? (28.12.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 14. 09. 2011 | 3990 přečtení
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Immaculata 6/2011


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře