Společenství čistých srdcí

Novéna ke sv. Anně

Kategorie: Pro inspiraci

květina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Creative Commons Volné Svatý Alfons z Liguori píše, že je třeba zvláště ctít Pannu Marii, ale také světce, kteří jí byli nejblíže. Při tom si snad každý vzpomene na sv. Josefa, ale je třeba zdůraznit také světici navýsost úctyhodnou a Panně Marii blízkou: její maminku sv. Annu....
Tuto novénu začínáme úvodní modlitbou, dalšími modlitbami a krátkým rozjímání. Před závěrečnou modlitbou lze ještě vložit litanie ke sv. Anně.

Úvodní modlitba

Svatá Anno, ještě nikdy nebylo slýcháno, že by byl někdo opuštěn, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo k tobě volal o pomoc a kdo tě prosil o přímluvu. Neboť jsi milosrdná matka a pomáháš trpícím nouzí. Naplněn(a) touto důvěrou se i já utíkám pod tvou ochranu a prosím tě: Matko: ó Matko nebeské Královky a babičko Ježíše Krista, Spasitele světa, přijď mi na pomoc svou mocnou přímluvou. Vypros mi se svou nejblahoslavenější dcerou od Boha milost....(osobní prosba či úmysl). Amen.

1. den

Otče náš....Zdrávas Maria...Sláva Otci...
V izraelském národě žilo mnoho zbožných a bohabojných žen. Ale jen jedné z nich se dostalo té milosti, že byla Boží prozřetelnosti zvolena, aby se stala matkou panenské Rodičky Spasitelovy. Po otci pocházela ze starozákonního kněžského pokolení Levi a po matce z rodu Davidova. Samotné jméno Anna je hebrejského původu a znělo jako Chana, v překladu "milostiplná či milá."
Chvilka rozjímání

2. den

Otče náš...Zdrávas Maria...Sláva Otci...
Mládí sv. Anny bylo čisté, naplněné bázní Boží, modlitbami a prací. V dospělém věku se zasnoubila s Jáchymem, bohabojným a velmi váženým mužem, pocházejícím rovněž z rodu Davidova a z pokolení Judova. Jméno Jáchym se váže na význam "připraven na Spasitele", či se překládá i jako "bude Bohem vyvýšen."
Chvilka rozjímání

3. den

Otče náš...Zdrávas Maria, ....Sláva Otci...
Svatí manželé Jáchym a Anna zachovávali všechna Boží přikázání. Svoje časné statky rozdělovali na tři díly: jeden obětovali jeruzalémskému chrámu, druhý věnovali chudým a třetí užívali pro svoje vlastní potřeby.
Chvilka rozjímání

4. den

Otče náš...Zdrávas Maria...Sláva Otci...
Svaté manžele trápila jen jedna věc: neměli děti. Bezdětné manželství bylo u Izraelitů považováno za hanbu, dokonce bylo pokládáno za známku zavržení od Boha. Jáchym a Anna snášeli trpělivě domnělou hanbu a nepřestávali se modlit, aby Bůh jejich manželství požehnal. Ale zdálo se, že jejich modlitby nebudou vyslyšeny, protože mezitím zestárli. Víra manželů však byla mnohem pevnější než zdání tohoto světa: s jejich přibývajícím věkem čím dál tím víc rostla a prohlubovala se jejich pokora a důvěra v Boha.
Chvilka rozjímání

5. den
Otče náš....Zdrávas, Maria....Sláva Otci...
Důvěra v Boha, že nenechá svatý pár zemřít bez dětí, se naplnila a jejich modlitby byly vyslyšeny. Bůh jim dal dcerku, kterou pojmenovali Maria. Podle předané tradice se měla manželům žijícím v odloučenosti, modlitbě a práci zjevil archanděl Gabriel. Ten přikázal Jáchymovi, aby se vrátil k manželce Anně, s níž se setkal pod Zlatou branou v Jeruzalémě. Díky jejich ctnostnému životu se mohl v jejich rodu dovršit Boží plán spásy.
Chvilka rozjímání

6. den

Otče náš...Zdrávas, Maria...Sláva Otci....
Anna přijala děťátko z Božích rukou jako anděla z nebe a věnovala mu tu nejněžnější mateřskou péči. Štastní rodiče neustávali Bohu děkovat, že jim v jejich stáří daroval dceru, a chovali ji jako zřítelnici svých očí.
Chvilka rozjímání

7. den

Otče náš....Zdrávas, Maria...Sláva Otci...
Když byly malé Marii tři roky, odvedli jí do Jeruzaléma a odevzdali kněžím, aby se pod jejich vedením učila při chrámu sloužit Bohu a prospívala ctnostmi. Slušelo se zajisté, aby ta, jež se měla stát živým chrámem dávno očekávaného Vykupitele světa, byla vychována při Hospodinově chrámu. Starý otec Jáchym zesnul brzo potom v Pánu a za několik let po něm, před zasnoubením Panny Marie svatému Josefovi, dokončila blaženě svůj pozemský život i světice Anna.
Chvilka rozjímání

8. den

Otče náš....Zdrávas, Maria...Sláva Otci...
Tehdy za Ježíšem přišli jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "tvá matka a tvoji bratři stojí venku a rádi by tě viděli." Ale on jim odpověděl: "Má matka a mi bratři jsou ti, kdo poslouchají Boží slovo a plní je."(Lk 8, 19-21) Tak i Pánova babička, svatá Anna, naslouchala Božímu volání a plnila Boží slovo, když věřila, že se splní Bohem daný příslib a její manželství s Jáchymem nezůstane nenaplněné. V jejich pokoře by ji nikdy nenapadlo, že se stane babičkou proroky slibovaného Krista.
Chvilka rozjímání

9. den

Otče náš....Zdrávas, Maria...Sláva Otci...
Radujme se spolu se svatou Annou, jásejme spolu s její dcerou, nejblahoslavenější Pannou Marií, oslavujme Ježíše a volejme: Velebí má duše Pána a můj ducha se chvěje radostí v Bohu, mém Spasiteli, protože shlédl na ponížení své služebnice. Ano, od nynějška mě budou blahoslavit všechna pokolení, neboť veliké věci mi učinil Všemohoucí. Svaté je jeho jméno a od věků do věků sahá jeho milosrdenství vůči těm, kdo se ho bojí. Ukázal sílu svého ramene, pyšně v srdci smýšlející rozptýlil. Svrhl mocné z jejich trůnů a povýšil ponížené, nasytil dobrými věcmi hladové a bohaté poslal pryč s prázdnou, přišel na pomoc svému služebníku Izraeli, pamětliv svého milosrdenství- podle toho, co oznámil našim otcům- pro Abraháma a jeho potomstvo navěky. (Lk 1, 46-55)
Chvilka rozjímání

Závěrečná modlitba

Se srdcem plným upřímné úcty skláníme se před tebou, slavná svatá Anno. Tebe si Bůh vyvolil a oblíbil, pro své mimořádné ctnosti stala ses hodnou výsostné Boží milosti: porodit Pokladnici všech milostí, Požehnanou mezi ženami, Matku vtěleného Slova, Přesvatou Pannu Marii. Pro tuto velkou přízeň přijmi nás laskavě, dobrá svatá Anno, mezi opravdové ctitele, kterými chceme být nyní i po celý svůj život. Obklop nás mocnou ochranou a vypros nám u Boha milost následovat tě v ctnostech, které byly krásou a ozdobou tvého života. Pomoz nám poznat naše hříchy a upřímně jich litovat. Vypros nám živou lásku k Ježíši a Marii a věrné plnění našich povinností. Ochraň nás od každého nebezpečí a buď při nás v hodině smrti, abychom přišli do nebe a tam s tebou, přešťastná matko, svatá Anno, chválili Slovo Boží, které se stalo člověkem v lůně tvé přečisté dcery, Panny Marie. Amen.

Litanie ke svaté Anně

Pane, smiluj se...................................................Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se Pane, smiluj se

Kriste, uslyš nás........................................Kriste, uslyš nás
Kriste, vyslyš nás

Bože, náš nebeský Otče.........................................smiluj se nad námi
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,


Svatá Maria, ........................................................oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,

Svatá Anno, ...............................................oroduj za nás
Matko vyvolené dcery Boha, Otce
Matko nevěsty Ducha Svatého
Matko Rodičky Boha Syna,
Matko Panny bez poskvrny počaté,
Matko dcery plné milosti,
Matko dcery požehnané mezi ženami,
Matko andělem pozdravené,
Matko Královny nebeské,
Matko Královny všech svatých,
Ctihodná babičko Krista Pána,
Vznešená dcero patriarchů,
Věrná manželko svatého Jáchyma,
Zbožná tchýně svatého Josefa,
Slavná ženo Starého zákona,
Ozdobo domu Davidova,
Vzore všech matek,
Příkladná učitelko své dcery Marie,
Zrcadlo všech manželek,
Pomocnice v každém soužení,
Vzácný stane Bohem upravený,
Potěšení zarmoucených,
Posilo slabých,
Pomocnice nemocných,
Mocná přímluvkyně všech svých ctitelů,
Patronko umírajících,

Milostiv nám, buď.....................................................vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého,
Ode náklonnosti ke hříchu,
Od škodlivé bouře,
Od zhoubného krupobití,
Od neúrody a drahoty,
Od nouze a hladu,
Od přilišného sucha,
Od stálých dešťů,
Od zhoubných přívalů,
Od zkázy časné i věčné,

Pro zásluhy svaté Anny, ...........................................prosíme Tě, vyslyš nás.
Pro její mateřskou důstojnost,
Pro všechny její ctnosti,
Pro její blaženou smrt,
Pro její věčnou slávu,
My hříšníci,
Abys nám odpustil,
Abys nám byl milostivý,
Abys nás k pravému pokání přivedl,
Abys v nás zbožnou úctu ke svaté Anně a k Panně Marii vzbudil a zachoval,
Aby svatá Anna všem manželům vyprosila lásku, úctu a věrnost,

Aby svatá Anna naučila všechny rodiče křesťanské výchově jejich dětí,.......prosíme Tě, vyslyš nás
Aby svatá Anna vyprosila ctnost čistoty duše i těla,
Aby svatá Anna chránila svou mocnou přímluvou všechny naše matky,
Abychom na přímluvu svaté Anny plnili všechny své stavovské povinnosti,
Abychom na přímluvu svaté Anny ve svých domovech žili v míru a v pokoji,
Abychom se na přímluvu svaté Anny starali o časné i věčné blaho svých drahých,
Abychom na přímluvu svaté Anny přispívali ke zdárné výchově mládeže,
Abychom na přímluvu svaté Anny, ukazovali mládeži světlo dobrého příkladu,
Abychom na přímluvu svaté Anny, nevědomé ochotně poučovali,
Abychom na přímluvu svaté Anny skutky tělesného a duchovního milosrdenství prokazovali,
Aby svatá Anna přispěla všem křesťanům v posledním boji života,
Abychom na přímluvu svaté Anny před odchodem na věčnost byli zaopatřeni svatými svátostmi,
Aby nám svatá Anna vyprosila šťastnou hodinku smrti,
Abychom na přímluvu svaté Anny byli po svém skonání oblaženi pokojem a věčným světlem,
Aby nám svatá Anna pomáhala svými zásluhami v životě i ve smrti,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa................smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

Otče náš....Zdrávas, Maria...
Oroduj za nás svatá Anno,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

¨ Modleme se:
Bože, který jsi obdařil svatou Annu milostí, že se mohla stát matkou Rodičky Tvého Syna, popřeji milostivě, aby nám, kteří si připomínáme její památku, její přímluva přispěla na pomoc. Pane, náš Bože, který jsi ve svých svatých každému stavu i staří představil zvláštní vzory ctnosti, učiň dobrotivě, aby křesťanské matky následovaly příkladu svaté Anny a podle jejího vzoru své děti dobře vychovaly. Bože, který jsi svatou Annu učinil matkou nejblahoslavenější Panny Marie, popřej nám milostivě, abychom se utíkali pod jejich ochranu a ubírali se cestou nevinnosti a kajícnosti k branám věčnosti, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: Novéna ke sv. Anně, Matice cyrilometodějská s. r. o.,2015, sestavil Mag Theol. Tomáš Kiml

sv. Jáchym a Anna, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Creative Comm

Sdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 07. 2018 | 776 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře