Společenství čistých srdcí

45 dní se sv. Gemmou Galgani

Kategorie: Pro inspiraci

květina, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Creative Commons Volné Nabízíme možnost prožít 45 dní se sv. Gemmou Galgani. Mystičkou,která byla zachvácena žárem Boží lásky a stala příkladem trpělivosti v nemoci a důvěry v Boha při každé službě pro druhé...

1. den - "Svatá Maria, Královna panen."

Matka moje milovaná, dovol mi svěřit se tvé laskavé přímluvě se vším co dnes nosím ve svém srdci. Často prožívám strach z budoucnosti a hledám řešení na nesprávných místech. Ty však znáš místo, kde si mohu vyprosit klid a sílu do všeho. Dovol mi prosím, překrásná Boží Matko, držet se byť jen kousku tvého pláště. Mám jistotu a věřím, že když mi to dovolíš, můj strach zmizí, moje srdce se přestane chvět a milost Boží, která přes tebe proudí mě celého uzdraví.

2. den - "Svatá Gemma květ utrpení"

Bože, Otče, člověku často dáváš zažívat pocity štěstí z mnoha dobrých věcí ve světě. Dobré manželství, dobré vztahy, dobrou práci. Pro tvůj vyvolený květ utrpení, pro sv. Gemmu, bylo tímto dobrem a štěstím trpět, jak trpěl tvůj Syn. Svobodně a dobrovolně nabídla svou duši, ducha i tělo do služby pro tebe. Pomoz mi prosím, sv. Gemmo, být dobrým žákem ve škole utrpení. Chci být květem, který dává svému Pánu v svobodné vůli své ano, pro chvíle štěstí i utrpení ..

3. den - "Svatá Gemma, velká pasionistka."

Drahá Gemmo, jak moc ta přitahoval zasvěcený život. Jaká nádherná touha v tvém srdci. Uctívání Kristova utrpení v řeholi pasionistek tě volalo vroucím a mocným hlasem lásky. Pán pocítil silný záchvěv tvého srdce k Jeho utrpení a naplnil tvé touhy mimo klášterní zdi. Dovol mi dnes děkovat, sv. Gemmo, z hloubky mého srdce za každé utrpení, které ve svém životě prožívám a přijímám. Ty jsi mi ukázala cestu, jak utrpení žít s láskou. Nechám se tebou vést.

4. den- "Svatá Gemma, ozdobena krásnými ctnostmi."

Duchu svatý, ty jsi původce všeho. Ty vléváš do lidské duše víru, naději i lásku. Ctnosti Boží, ctnosti tebe samotného, tvé vlastní podstaty. Tvou touhou je předat je svému stvoření. Hledáš otevřené srdce, které se touží napít z těchto darů. Když takové najdeš, nic tě už nemůže zastavit v darování sebe. Ó, jaká krása tvých ctností můj Bože, rozkvetla v duši tvé služebnice Gemmy, která neochvějnou vírou, nadějí ve věčný život a láskou bohatou na milosrdenství rozmnožila v sobě tvé působení. Prosím Pane, dej, ať mé srdce nikdy nemá před Tebou zavřené brány.

5. den- "Svatá Gemma, plná dobroty."

Pane Ježíši, útěcho věřících. Toužím se tě dnes zeptat na jedinou otázku. Nazval by si mé srdce dobrým? Je alespoň na správné cestě? Srdce naší milované světice Gemmy Galgani bylo vnímavé a vždy připravené učit se dobrotě od tvého srdce. Pane Ježíši, potřebujeme nejen útěchu, ale i odvahu sv. Gemmy, aby jednou, když přijdeš hledat dobré srdce, mohl jsem ti to své, beze strachu darovat. I kdyby to mělo znamenat, že budu začínat každý den znovu. Ať mé srdce protéká dobrotou, neboť znám nesmírnou cenu odměny, která čeká ty, kteří vytrvají v tomto boji.

6. den- "Svatá Gemma příklad pro prvokomunikanty"

Pane Ježíši, když si poprvé lámal chléb v kruhu svých přátel, ty jediný jsi znal plný význam této společné chvíle. Každý kousek chleba, který si podal, tě musel dojímat k slzám. Dnes víme, co znamená "lámat chléb." Svatá Gemmo, prosím tě, pomoz mi, aby všechny svátosti, obzvláště Eucharistie a svatá zpověď byli s mým životem úzce spojené. Tyto dvě svátosti mi pomáhají neustále být jako prvokomunikant. Sv. Gemmo, milující Pána pod způsobem chleba a vína, vypros mi čisté srdce dítěte, které se připravuje na první setkání s Ježíšem v Eucharistii.

7. den - "Svatá Gemma, uctivě přijímající Eucharistii."

Pokorná panna, sv. Gemmo, řekni mi prosím, co znamená přijmout Pána v Eucharistii? Každé ráno, které ti Bůh milostivě dopřál, ses za pár krátkých minut dokázala připravit a vykročit za Ježíšem na mši svatou. Pověstná ohněm, který hořel v tvém srdci, věděla si absolutně docenit chvíle setkání s Ježíšem v Eucharistii. Svatá Gemmo, prosím tě, pomoz mi, nedbat tak velmi o svůj zevnějšek, ale nauč mě připravit si srdce na setkání s Pánem. Uctivě tě prosím, ať ve mně hoří alespoň trochu z tvého ohně lásky vůči Kristu. V něm, v tom bílém kousku chleba je naše spása. Ty si to tajemství znala a žila, buď i mou učitelkou

8. den- "Svatá Gemma, zbožně milující Pannu Marii."

Ó, Maria, Matko nejčistší, kdo by dokázal vypovídat všechno o tobě? Tvá víra v Boha změnila celý svět. Z tvé důvěry v Nebeského Otce se zrodil zázrak. Bylo to tvé svaté tělo, Maria, které přivedlo na svět vykoupení a naději pro každého člověka. Z lásky a pro lásku se narodil tvůj syn, Matko Boží. Požehnané tvé ANO Maria, to milující ANO, které i dnes chrání naše duše pro nebe. Obětavá panno, sv. Gemmo, pomáhej mi, aby každá moje myšlenka na nebeskou matku byla spojena s velkou vděčností za její odpověď na Boží volání. Sv. Gemmo, nauč mě lásce, neboť jen Láska samotná může v plnosti popsat nádheru naší Matky Marie.

9. den- "Svatá Gemma, vytrvale se modlící za hříšníky."

Pane můj, náš postoj k tobě je každý den, ba dokonce i každou hodinu jiný. Jsme nestálí v našem vztahu k tobě. Mnohokrát uděláme rozhodnutí, o kterých doufáme, že nám přinesou změnu a budeme méně pyšní, budeme tě méně urážet, méně křičet, méně se zlobit, budeme méně lhostejní vůči druhým. Ze všeho špatného budeme mít méně. V toto doufáme, ale výsledek je často více než slabý. Jaké by to bylo Pane, kdybys i ty vůči nám byl takový nestálý? Nebylo by vykoupení pro hříšníky. Nebylo by vykoupení pro mě. Ježíši, můj milosrdný Pane, pokorně tě prosím, nedej mi zahynout v mých hříších a na mocný přímluvu svaté Gemmy, která se celý svůj život v modlitbách a oběti velkých bolestí, přimlouvala za hříšníky prosím nevzdávej to se mnou.

10. den- "Svatá Gemma, vyvolená oběť Ukřižovaného."

Svatá Gemmo, tvoji rodiče ve vzpomínkách uvažovali nad jménem, které ti vybrali. Gemma, jejich dcera, jejich drahokam. V těch chvílích však i někdo další o tobě uvažoval, někdo další vyslovil tvé jméno. Nebeský ženich se ohlásil. Proto muž opustí svého otce i matku, aby byl se svou vyvolenou. Aby byly spolu JEDNO. Gemma, drahokam církve, vyvolená samotným Pánem. Podobná v jeho ranách, v jeho stigmatech, v jeho utrpení, v útlaku od ďábla, v obětech pro druhé. Vroucně prosím, sv. Gemmo, pomoz mi, abych se nebránil volání našeho Pána, když přichází v utrpení do mého života. Buď mi vzorem v odvaze a pokoře, v níž si konala vše vedena Duchem svatým. Nevěsta musí být podobná svému ženichovi.

11. den- "Svatá Gemma, poslušná Andělovi Strážnému

Bože, Otče, obdařil si svou dceru Gemmu výjimečným darem. Od dětství ji doprovázel věrný a milující přítel, který chránil její kroky a laskavou i přísnou výchovou ji něžně vedl na cestě do nebe. Nikdy ji nepřestal držet za ruku a byl zdrojem poznání, přes které se jí přimlouval. Svatá Gemmo, ty požehnaná nádoba Ducha, prosím tě, dej vidět mým očím, dej slyšet mým uším a mluvit mým ústům, že toužím přijmout svého anděla strážného. Toužím i já jít tvou cestou a poznávat ho. Toužím i já vnímat blízko u sebe, nebeského přítele, který trpělivě čeká na moje zavolání. Přítelkyně anděla, sv. Gemmo, pomoz mi, každý den mého života, za něj děkovat, jeho si uvědomovat a ani v jediný den, na něj nezapomínat.

12. den- "Svatá Gemma, ustavičně sjednocená s Ježíšem."

Pane můj Všemohoucí, tvá vůle je mým pokrmem. Má duše nenachází klid, dokud není s tebou sjednocená. Moje slova nestačí k vyjádření toho, čím žije moje srdce v tobě Ježíši. Jsi tak jedinečný a milující. Cele mé nitro touží po tobě a tvé lásce. Každá buňka v mém těle, to jsi ty Ježíši! Vím, že moje přítelkyně sv. Gemma pochopí všechny mé touhy k tobě. Její srdce spaloval oheň, který dokázala uhasit pouze tvá utišující ruka. Chválím tě, Pane můj, že mi dáváš příležitost, žít blízko u Vás obou. Žít ve společenství Božího Syna a jeho svaté nevěsty. Chvála tobě Pane.

13. den- "Svatá Gemma, horlivá v lásce k Pánu."

Nebeský Otče, jak často děláme předsevzetí? Když končí starý rok a začíná nový? Když máme narozeniny nebo se modlíme novénu na 9 dnů? Chceme držet půst, být více pilní, zříci se kávy nebo sladkostí, více pomáhat, darovat almužnu. Kolik z toho se nám opravdu podaří? Pane můj, tvoji svatí ve své skromnosti a pokoře prováděli velmi často malé věci. Ty si však Bůh Všemohoucí, který koná zázraky a také malá snaha s tebou, dokáže postavit katedrálu. Svatá Gemmo, pomoz mi, abych vždy měl ochotu jít tam, kde mě Pán potřebuje. Pracovat byť na malých věcech, které nikdo neuvidí a za které mě nikdo nepochválí. Věřit, že Pán, vidí každou horlivost v srdcích svých dětí. Proto Otče, dnes prosím, pošli mě!

14. den- "Svatá Gemma, věrná v duchovní prázdnotě

Duchu svatý, ty znáš srdce člověka, které bojuje s duchovní prázdnotou. Ty znáš, když člověku bije srdce strachem, že Bůh ho opustil, když modlitba nepřináší úlevu a ďábel se snaží zničit poslední pouta lásky, kterými je k tobě člověk přitahován. Mám žít život bez tebe? Bez Ducha? Ty, Bůh Všemohoucí, se ztrácíš, kdy se nejvíce trápíme? Tvá nevěsta sv. Gemma ve svých vizích často opakuje, "Pane Ježíši, postarej se o mou duši." Nic víc, jen tato jednoduchá prosba. Pane volám, zachraň mě! Když nerozumím tvým plánem se mnou, když se nedokážu modlit jinak pouze slzami, když nic nedává smysl. Tvůj kříž je mi záchranou, tvá vylita krev mě omývá a pro věčný život chci bojovat iv duchovní úzkosti. Stále budu volat, "Pane, zachraň mě!"

15. den- "Svatá Gemma, praktikující Boží vůli."

Poslušná panno, Svatá Gemmo, byla si požehnaná mnoha dary, které ti Pán ve své laskavosti věnoval na posvěcování tvé duše i těla, ale i samotné církve a věřících v ní. Dary jsou důležité, ale ještě důležitější je samotný dárce od kterého přicházejí. Ty si vše, od nejmenšího skutku až po své těžké fyzické utrpení a bolesti obětovala Pánu. Tak si dosáhla plnou účast na plnění Pánovy vůle v každodenním životě. Prosím tě, sv. Gemmo, ukaž mi, jak se více soustředit na Boží vůli než na tu svou, jak více poslouchat Boží hlas, než ten svůj či jiných lidí, jak více mluvit o tobě, než o sobě či o druhém. Tvá přímluva mi určitě dá sílu a milost aby Boží vůle protékala mými žilami a stala se mou nedílnou součástí.

16. den- "Svatá Gemma, soucitná s bolestmi Spasitele."

Pane můj, prosím řekni mi, jak je možné, že tak křehké dívka, jako sv. Gemma dokázala nést všechny tvé rány? Všechny tvé bolesti? Ano, její postava byla drobná a dívčí, ale to co převyšovalo, bylo její srdce. Její soucitné srdce každou tvou bolest prožívalo s tebou a pro tebe, neboť milovalo. Jak často si myslím, že mnohé věci jsou mé síly, že nedokážu, nevím, neudělám, nepomůžu, neobětuji. Svatá Gemmo, tys pro mě příklad, že Láska je klíčem ke všemu. Předána do Boží vůle, šla si tam, kde si slyšela volání od svého ženicha. Ať je tvá odvaha pro mě vždy vzorem, abych šel tam, kde je můj Kristus a ať se nikdy nestydím před světem, za Jeho bolesti, neboť právě ty mě chrání od mého početí až po věčný život. Ty si toho důkazem, sv. Gemmo.

17. den- "Svatá Gemma, zbožně přijímající svátosti."

Svatá Gemma, zbožná dívka, plná Ducha od útlého dětství. Radost a láska s jakou si přijímala Pána v Eucharistii jsou stále i po tolika desetiletích pověstné mezi mnohými. Hluboká úcta, kterou si prokazovala Božímu Synu je pro mě posvátná a věřím, že ji mohu od tebe čerpat jako z pramene, který nikdy nevysychá. Toužím být v té svaté chvíli spojen se s Ježíšem ve sv. přijímání plný bázně, lásky, vděčnosti za všechny milosti, které mi Pán dává. Prosím sv. Gemmo, nauč mě více děkovat než prosit ve svatém spojení s Pánem, nauč mě aby můj postoj skutečně vyjadřoval to, že se jdu setkat s Božím Synem, Pánem celé země, Ježíšem, jehož oběť mě vykoupila.

18. den- "Svatá Gemma, upřímně se kající ve svátosti smíření."

Pán můj a Bůh můj! Toto zvolání mnohé vysvětluje, můj milovaný Ježíši. Často nám je líto, když se v nás svědomí ozývá a vyčítá nám mnohé hříchy, špatně skutky, pochybení a zanedbání, kterých jsme se dopustili. Bojíme se a s hanbou přemýšlíme, jak přijít k tobě ve svátosti a smířit naše srdce s tvým a obnovit jejich čistotu, aby znovu byli jako jedno. Ty však takové výčitky od nás nechceš, Pane. Propast tvého milosrdenství tě nutí vždy milovat své stvoření a trpělivě nás učit, dokud pochopíme, že tvá láska nás očekává iv této svátosti. Tvá chytrá světice, sv. Gemma znala sílu tvé oběti ve svátosti smíření. Znala moc,s jakou si požehnal kněze ruce, když nám dává rozhřešení. Vždyť i mě, moje milá světice, aby mě strach či stud nad mými hříchy nikdy neodradily věřit, že jsem milován a očekávaný v této svátosti. Ať neprojde ani jediný den, kdy bych neprosil Pána o odpuštění.

19. den-"Svatá Gemma, láska Ježíšova srdce."

Požehnaná Matko Boží, ty, v níž se zrodil svatý život, ty která si první slyšela bít srdce našeho Spasitele, Žízním po tvé něžnosti. Se sv. Josefem jste svému synovi předali veškerou lásku, která ho chránila, učila, vychovávala. Svatost Vaší rodiny je postavena na lásce a naplňuje každého kdo po ní upřímně touží. I tehdy, když srdce bolí v době nemoci, beznaděje, strachu. Ó, Maria, kdo by více dokázal pochopit srdce svých dětí než jejich matka? Jsi matkou pro Ježíše a jsi ní i pro mě. S tebou toužím vstávat i usínat. Sv. Gemmo, lásko Ježíšova srdce, drž mě za ruku prosím, nauč mě milovat Ježíše a Jeho Matku Marii. Jsi mým vzorem v čase radosti i zkoušek. Tvůj jemný úsměv je mi požehnáním i povzbuzením.

20. den- "Svatá Gemma, hrdinská v utrpeních."

Svatá Gemma, dívka hluboké modlitby. Často si myslíme, že musíme mít množství věcí v našem životě, že musíme dosáhnout určitého postavení a znát ty správné lidi, abychom si mohli říct, že jsme šťastní. Nezáleží, jak dosáhneme svého cíle, či někomu ublížím, vysměji se mu nebo ho zcela zničím svým jednáním. Bolest druhého nám jaksi přestává pronikat do srdce. Kolik let svého života si obětovala za zdraví jiných? Kolikrát si prosila Ježíše, aby raději tobě dal nést kříž a druhého osvobodil od trápení? To je pravé hrdinství, to je pravá svatost, která nesmí být cizí ani na jeden den. Neboj se duše být hrdinou, který plave proti proudu dnešních doby, neboj se ukázat světu tu Boží, laskavou tvář, plnou milosrdenství. Duše, hledej oporu v svaté Gemmě, pros ji úpěnlivě, neboť Gemma ví, že tento boj se dá vyhrát pouze na kolenou, pod křížem Pána.

21. den- "Svatá Gemma, odevzdána v nemoci."

Bože, Otče, Pane nebe i země, Stvořitel a Spasitel, svrchovaný vládce a zároveň můj Otec, který tak jedinečně vnímá každý můj pocit, vidí každou mou slzu a slyší i můj smích. Nic nezůstává skryté před tebou, Bože. Ty víš, že je v lidské přirozenosti strachovat se o naše tělesné zdraví. Když se objeví nemoc těla, rychle padáme na kolena a voláme o pomoc. Ty však jasně říkáš, že ne nemoc těla, ale duše nás zabíjí. Není větší bolesti, než když bolí lidská duše. Tvá služebnice, svatá Gemma, velmi dobře cítila a znala co zabíjí člověka a proto celý svůj život zasvětila boji za záchranu duší. I já chci dnes v úctě pokleknout k prosbě o záchranu mé duše. Nebeský Otče, na přímluvu mé patronky sv. Gemmy, ochraňl mou duši od chorob tohoto světa, neboť cílem mé duše je jiný svět, tvůj svět a věčný život v něm.

22. den- "Svatá Gemma, učitelka svatosti života."

Milá Gemma, učitelka pro všechny, kteří hledají pravou víru. Tvůj život je příkladem skutečné svatosti a si inspirací v zápase o ctnostný život pro nás, putující církev. Nabízíš nám neustále svou pomocnou ruku, abychom byli odvážní v boji o svatost. Dar víry je nadpřirozená milost od Boha, která jediná naplňuje srdce křesťana v boji o svatost, abychom dosáhli věčný život v nebi. Svatá Gemmo, děkuji ti, že vždy vyslyšíš mé modlitby a neopouštíš mě v žádném zápase mého života.

23. den- "Svatá Gemma, zbožná dívka."

Pane Ježíši, od početí každého člověka se těšíš na jeho život, obdaruješ své dítě talentem, schopnostmi, vzhledem, různými vlastnostmi a toužíš žít v jednotě s jeho duší. Takto si obdaroval sv. Gemmu, ale i mě. Někdy zapomínám, že jsem Boží syn, Boží dcera a žiji svůj život jakoby patřil pouze mně nebo tomuto světu. Jaký smutek ti způsobuje moje pýcha Ježíši, když si myslím, že bez tebe mohu žít, pracovat, dosahovat úspěchů. Zbožnost je ctnost ke které plnou dispozici získáváme již od početí a dostáváme celý život příležitosti, abychom ji zdokonalovali. Svatá Gemma odmalička věděla, že je to nezasloužený dar a byla velmi trpělivá a pozorná, když se učila, jak s ním správně zacházet. Pro její zbožnost tě, Pane Ježíši prosím, nechť mnou tvůj Duch protéká, abych byl stromem, který přináší ovoce zbožnosti. Dnes i všechny mé dny.

24. den- "Svatá Gemma, příklad tichosti."

Ježíši můj, jak málo víme ocenit dar tichosti kolem nás. Je to nezasloužené požehnání a velká milost, moci spočinout při tvých nohou a nechat se unášet Duchem, který v tichu s láskou působí, když se mu v srdci otevřeme. Často raději utíkáme do hluku k jiným lidem nebo alespoň k hlučným zázrakům moderní techniky, které nás natolik pohltí, že tvůj hlas zaniká a my se pomalu začínáme topit ve vlastním strachu a nejistotě. Přestaneme rozvažovat svůj vnitřní život v tichu a on je skutečně postupně v nás zcela zahlcen. Gemma plná milostí a můj vzor v rozjímání a v tichém životě při Pánu, prosím, pomoz mi přijmout vědomí, že duše člověka nedokáže žít bez ticha, ve kterém jediném načerpá Boží přítomnost a blízkost. Posilni mé odhodlání mít každý den pevný čas ve kterém si vždy sednu k Ježíši. Tam najdu a ocením milost ticha, v mém srdci i ve světě, a budu moci přinášet jeho ovoce všude, kde mě Pán pozve.

25. den- "Svatá Gemma, nositelka Ježíšových ran."

Pane, víme o tvých ranách zejména skrze tvé svaté. Samotná bolest tvého utrpení však nikdy nebude nikým prožitá. Snad by se někdo našel, kdo by zemřel za dobrého, ale za hříšníky? Za lidi, kteří mě budou nenávidět, nikdy o mě nebudou stát, nikdy nedocení mou oběť? Toto všechno si musel ve svém srdci slyšet můj laskavý Pán, ale i tak si zůstal trpět. Svatá Gemma, přijala tvé rány, její drobná, útlá postava byla vyhublá před smrtí na kost, ale ona byla šťastná a nadšená z této velké milosti. Ani jednou se nestěžovala, byla vděčná a Ty si její dík odměnil. Pro její velkou oběť, můj milující Ježíši, tě dnes odprosit za chvíle, kdy si stěžuji na svůj život, když nevím najít nic, za co bych poděkoval, když se cítím tak, že tě nepotřebuji a když tvé rány nemám v úctě s takovou láskou, jakou bych měl mít, když nedůvěřuji, že tvá oběť stačí. Odprošuji tě Pane, za falešné slzy, které nemyslí na můj věčný život při tobě.

26. den- "Svatá Gemma, ochránkyně lékárníků"

Milující Svatá Gemma, věrná ve víře a v oběti od svého dětství. Povolání tvého otce tě předurčilo, abys přijala patronát ochrany nad lékárníky, ale zejména nad otci, pečují o své rodiny sami. Sílu a příklad něžné péče si mohla čerpat jedině v tom nejlepším Otci jakého každá lidská duše má. Nebeský Otče, děkuji ti za tvou odpověď na mé volání po lásce, v tobě samém i v sv. Gemmě. Svatou a pečlivou se mohla stát pouze pod ochranou tvé dobrotivosti a něžné lásky. Na její přímluvu, ať jsem i já ochráncem a dobrým příkladem své rodině, ať by se mi jevila jakákoliv, neboť já vím, komu jsem uvěřil.

27. den- "Svatá Gemma, pomocnice mladých."

Svatá Gemma, svatá dívka, požehnaná láska našeho Pána. Dnes se chceme modlit za děti a mladé, pro které je často hledání té správné cesty více či méně náročné. Tys nejlepším důkazem toho, že nejvíce přitahuje příklad osobního života. Často se spoléháme, že stačí říct, přikázat našim dětem a už jen počkat, dokud příkaz splní. Zapomněli jsme, že když my budeme žít naše životy v Boží vůli a pod Božím vedením, nebudeme na výchovu sami. Jeden pohled našeho dítěte, když nás uvidí klečet v modlitbě při Pánu je cennější než množství slov. Nádherná mladá světice, sv. Gemmo, prosím tě, pomoz mi, abych si byl vědom, že příklad mého života ovlivňuje mladé kolem mě a nebál se Boha zvát do všech svých postojů, názorů, rozhovorů s nimi. Ty si přece ve velmi mladém věku dosáhla nejvyšší stupeň svatosti. Co by mi ještě mělo bránit, úplně ti důvěřovat?

28. den- "Svatá Gemma, příklad pro studující"

Pane Ježíši, od útlého věku se každý z nás stává žákem a součástí školy. Často toužíme po těch nejlepších výsledcích, dosažení titulů v naději, že získáme práci snů a s ní i pohodlné živobytí. Zajišťujeme si takto budoucnost ze strachu, abychom měli vše, co si doba vyžaduje. Skutečně se přestaneme bát a udělá nás to lepšími? Ve svém srdci cítím, že tvůj pohled je jiný, Pane. Dal si nám sv. Gemmu, jako příklad houževnatosti, poctivé a pokorné práce. Její vzdělání bychom na dnešní dobu nazvali průměrným, ale její výsledky ve škole Ducha svatého, jsou excelentní. To je cílem i mých dní. Škola modlitby, škola pokory, škola almužny, škola svatosti. Pane můj, prosím požehnej mé chvíle s tvou nejlepší studentkou, sv. Gemmou, abych se mohl od ní naučit vše pro spásu mé duše a duše mých bližních.

29. den- "Svatá Gemma, mimořádná ve svatosti."

Bože Otče, stvořil jsi nás všechny na svůj obraz, každého zcela dokonalého pro tvůj otcovský pohled. Stejně každého z nás povoláváš ke svatosti. Kde se pak stane chyba, když nejsme spokojeni s naším životem? Možná hledáme jinou svatost než pro kterou si nás povolal k životu. Snažíme se dělat mimořádně skutky, velké skutky, které by všichni viděli. Ty si však Bůh každodenního života, proč by si tedy očekával od nás obrovské zázraky a za ty nás odměnil svatostí? Ne, buďme dokonalí v malých věcech našeho běžného života, věrní v maličkostech, budujme nejdříve pevné základy naší víry. Otče, dívám na tvou svatou dceru Gemma Galgani s velkým obdivem. Její pevná víra dokázala obstát ve zkoušce každodennosti, dosáhnout cíle a stát se svatou. Chci následovat její příklad.

30. den- "Svatá Gemma, trpělivá ke svým nejbližším."

Pane Ježíši, přichází mi na mysl jediná otázka teď. Kdo jsou moji nejbližší? Moji rodiče? Manžel či manželka? Děti? Já sám pro sebe nebo Ty? Jaká odpověď je v mém nitru? Toužím, aby každý z mých blízkých měl místo v mém srdci, ale to je přirozený vztah. Ty mě voláš být nejblíže k jiným typům lidí. Jak se dokážu vyrovnat s těmi co mi jdou na nervy, co mě obtěžují, nejsou mi v ničem podobní a nemají charisma, které já u druhých hledám? Svatá Gemma, nás učí jasně. V Kristově srdci jsou všichni doma, v něm jsou všichni nejbližší. Nemocní, zdraví, moudří i prostí bez vzdělání, bohatí i chudí, muži i ženy. Odpovědí na mou otázku je, začít vždy tím, že miluji Kristovo srdce a tak splním to, co svatá Gemma, budu trpělivý ke všem, protože miluji! Dnes chci být první v lásce ke svým nejbližším. Milující Gemmo, prosím, pomoz mi.

31. den- "Svatá Gemma, předem odpouštějící urážky."

ONebeský Otče, je pro nás těžké nezlobit se na druhé, zůstat klidní, když se nám dostává urážek či nespravedlivé kritiky. Máme své plány, své představy, jak by se měli druzí k nám chovat, co bychom od nich očekávali. Málokdy se rozhodneme pro odpuštění. Dlouho v sobě necháváme pocit hněvu k druhým, když zažijeme urážky. Co nás přinutí odpustit? Vylitá krev Tvého nevinného Syna, Otče. V tajemství Kristově krvi je vše i pro náš život s druhými lidmi. Nebeský Otče, na přímluvu svaté dívky, sv. Gemmy, tě prosím, nauč nás každý den bojovat s naší pýchou a neodpuštěním, abychom našli útočiště v tvém klidu.

32. den- "Svatá Gemma, dokonalá v poslušnosti."

Pane, dnes mě Gemma učí velké ctnosti, o níž však často nemluvíme. Poslušnost nás přitom provází od nejútlejšího věku a často bývá dokonce měřítkem slušného chování. Gemma mi však ukazuje jinou poslušnost, než by se mi mohlo zdát na první pohled. Když ztratíme citlivost na tuto ctnost, je to zaručená cesta k hříchu, protože hřích přišel na tento svět právě skrze Evinu neposlušnost v ráji. Všichni se s následky její neposlušnosti rodíme na svět. Máme tedy přirozeně sklony nejvíce bojovat se sebou samými o zdokonalování této ctnosti v nás. Není to vůbec lehký boj a stojí proti nám silný nepřítel, který první nechtěl sloužit v poslušnosti. Já však již znám způsob, jak mohu postupovat. Tak jako moje svatá patronka Gemma, vezmu si Boží výzbroj, neboť jak se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.

33. den- "Svatá Gemma, zcela zasvěcena Pánu."

Pane Ježíši, dnes toužím jen po jedné věci a tou je pro mě tvé prvenství v mém srdci i životě. Toužím se ti zasvětit, být celý tvůj, se vším, čím jsem a co mám. Chci v tobě přebývat ve své každodennosti, přesně tak jak toto zasvěcení žila sv. Gemma. Zříkám se přehnaných plánů na ideální život můj Pane. Dnes tě prosím pouze o jediné, Ty převezmi všechny moje plánování a buď doma v mém srdci. Díky ti Pane za sv. Gemmu, ona své rozhodnutí o Tobě a tvém jedinečném prvenství ve svém životě udělala a nikdy se ho nevzdala. Požehnaný život, který nás takto může hodně naučit.

34. den- "Svatá Gemma, hluboko pokorná."

Boží nevěsta, sv. Gemmo, jak dlouhou a namáhavou cestu si prošla, dokud si přijala pokoru do svého života, jako nejlepší přítelkyni, jako rodnou sestru své duše. Pokora je ctnost, která patří do výbavy pouze silným, neboť pouze pokora v člověku rozpoutá bouři, která nic nenechá na svém místě. Svatá italská dívko, tvá povaha nebyla ani tichá, ani poddajná, ale právě tvá vnitřní síla a bojovnost tě vždy dovedli k cíli. Toužila si konat v pokoře všech ve svých skutcích i vztazích. Tvůj každodenní boj byl odměněn a dařilo se ti stále více až k úplnému úspěchu. Není důležité získat vše hned, za krátký čas. Ty si příkladem, že o svaté věci bojujeme celý svůj život. Pomoz mi prosím, svatá Gemmo, abych každé ráno znovu a znovu začínal s touhou být pokorný a být v pokoře, ačkoli to často bude vědomý úkon rozumu a ne srdce, i tak chci bojovat a načerpat od tebe.

35. den- "Svatá Gemma, zprostředkovatelka mnohých darů."

Bože Otče, tys dárce všech darů a všechny milosti pocházejí pouze od tebe. Rozmnožuješ své požehnání na svůj lid a dáváš nám všechno co potřebujeme. S láskou nás vedeš našimi životy, dáváš nám každý den mnohonásobně více než si zasloužíme a si natolik milosrdný, že své dary nám neodnímáš ani když přestaneme být vděční a neumíme si vážit, co z Boží dobrotivosti máme. Svatá Gemmo, tys netoužila po žádných darech pro sebe. Nežádala si nic pro svůj život, jen pro život druhých. Zda toto samotné není dar? Jeden z těch nejvzácnějších jaké lze darovat? Sebe, svou lásku, oběť za druhého, pomoc, čas, ochotu jít s druhým jeho životem, když je to nutné? Jak moc v tobě Pán musel najít zalíbení, právě pro tyto dary, které ti svěřil a ty si je tak úžasně věděla darovat dál. Takto roste Boží milost a dějí se zázraky. Pomoz mi prosím sv. Gemmo, abych se netřásl strachem o to co je hmotné, to mě k věčnému životu nepřiblíží ani o kousek. Nauč mě, abych se uměl rozdělit a přestože i rozdat úplně všechno co mám. Když mě povede Pánova milost a tvůj příklad, to je ten nejlepší dar pro můj život už zde na zemi a pak i mé doklady pro cestu do nebe.

36. den- "Svatá Gemma, neustále konající dobré skutky."

Bože, Duchu svatý, tys hybatelem všeho dobrého v nás. Ty jsi to, kdo působí v nás to nejlepší dílo. Z tebe čerpáme sílu, abychom tebou pohnutí mohli konat dobro pro druhé. Jak velmi plná tě musela být naše svatá patronka Gemma Galgani, když svůj krátký život tolik naplnila dobrem.. Od nejjednodušších maličkostí, když obětovala své ruce na pomoc druhým, po vážné, životní rozhodnutí, když trpělivě přijímala nemoci těla i duše a nesla je jako zástupnou oběť. Kdo ocení Pane takové skutky? Pouze ty, Trojjediný Bůh, který dává sílu a klid do rozhodnutí konat dobré skutky. Ó, Pane, prosím pomoz mi, abych vedený Duchem následoval sv. Gemmu v její rozhodnutích a byl ochoten konat ať už malé nebo velké skutky. Ať mě vede zejména láska, tehdy bude všechno dávat smysl.

37. den- "Svatá Gemma, hrdinská v odvaze."

Můj milovaný Pan, dnes mě svatá Gemmo zve uvažovat nad tím, co znamená odvaha, ba dokonce hrdinská odvaha. Svět ve kterém žijeme zná obě tato slova, ale zda jsou tato slova i reálně přítomné v našich životech? S odvahou se zastáváme především sebe samých, jsme většinou hrdiny tam, kde jsme za zavřenými dveřmi, s odvahou se pokřižoval tam, kde nás nikdo nevidí, naše hrdinství je za dodržování Desatera často pouze v kostele. Takto si žila tyto ctnosti i Ty, svatá Gemmo? Kdyby ano, to by tě náš Pán nepřivlastnil v nebesích a my bychom tě nesměli volat svatou. Dokázala si, že se dá žít s Kristem v odvaze a dokázala si, že i křehké dívka může být hrdinkou. Nic není nemožné tomu kdo věří! Svatá hrdinka, nauč mě být odvážným křesťanem, aby mě Pán jednou také odměnil v nebi, jako hrdinu svého evangelia spolu s tebou.

38.den- "Svatá Gemma, žena hluboké modlitby."

Pane, tvoji učedníci tě v jistou chvíli prosili, aby si je naučil modlit se. Ty jsi nám skrze ně daroval ta úžasná slova, kterými můžeme oslovovat Otce a být neustále blízko při něm. Svatá Gemma, byla velkou učitelkou modlitby a její vedení u sebe i u jiných, spočívalo ve vedení srdcem a příkladem. Toužila, snila, žila modlitbu každým kouskem svého srdce, postojem těla i slovy úst. Modlitba byla pro ni tak přirozená jako dýchání. Co ji k modlitbě vedlo? Láska! Milovala Tebe a byla Tebou milována. To je ta nejjistější cesta modlitby. Svatá Gemmo, prosím pomoz mi, když nevím, kde začít s modlitbou, když nevím jak začít a co říct, vzpomenout si, že jsem milován samotným Bohem, svým nebeským Otcem, který touží poslechnout si vše co v sobě nosím. Brzy zjistím, že mohu sbírat ovoce své modlitby. S tvou pomocí vytrvám.

39. den- "Svatá Gemma, lilie čistoty."

Matko Boží, není bolesti, kterou by si ty sama neprošla. Tvá nádherná duše, vždy tak čistá a nevinná volala i svatou Gemmu k bolestem a její srdce toto volání vyslyšelo. Čistá ve všech úmyslech a obětech za druhé, nacházela Gemma své povolání přes tebe v Bohu, aby byla viditelným svědkem evangelia svého Ženicha. S jedinečnou ženskou něžností si pečlivě vedla její kroky a my si ji dnes chceme uctívat jako čistou a nevinnou Pannu, pomocnici a orodovnici v našich každodenních bojích o čistotu těla i duše.

40. den- "Svatá Gemma, panna nevinnosti."

Gemmo, milovaná nevěsto našeho Pána. Tak moc se mi líbí tvá nevinná duše. Je tak příjemné kleknout si k tobě a nechat se učit mnohým věcem z tvého života. Jsi tak plná všeho dobrého, že nemohu od tebe nikdy odejít smutný a bez řešení, když ho potřebuji. Jsi inspirací, voláním po nových cestách, které jsou plné zázraků. Necítím s tebou žádný strach, neboť tvá nevinnost představuje vzor naprosté důvěry ve všem, co Pán koná v mém životě. Dnes chci vyslovit velkou vděčnost za každou, i tu nejmenší milost od tebe Pane. Nic není samozřejmé, všechno je od tebe. Tvé působení je tak nádherné a plné. Díky ti, Pán můj a Bůh můj.

41. den- "Svatá Gemma, laskavá k ubohým a chudým."

Ten kdo podá, jen sklenici vody jednomu z těchto nejmenších .. Všichni jsme slyšeli toto tvé volání Pane, a slyšeli jsme ho více než jednou. Přemýšlím Pane, jestli ve mně tvé slovo i zůstalo a způsobilo změny. Mohli by lidé, kteří žijí v mé blízkosti o mně říct, že jsem ochotený, laskavý, poslechnu, hledám způsoby jak pomoci a skutečně i pomáhám? Jsem skutečný svědek tvého zmrtvýchvstání nebo jsem jen svědek, který nic neviděl ani neslyšel z tvé oběti? Gemmo, ty si každou svou pomoc začínala s Pánem. Ježíš byl tvou motivací a tvá láska k Němu byla důvodem, že sis nejen vyslechla, ale také šla a pracovala pro každého nuzného. Nebyl to jen člověk v jasné nouzi, který tě prosil sám, ale i ten, kterého si našla a předcházela spíše než tě poprosil. Svatá Gemmo, i já se toužím zlepšovat ve službě druhým. Prosím převezmi patronát nad mou odevzdaností, nechat se vést, jako svědek Pánova zmrtvýchvstání, neboť náš Pán byl ve službě neustále.

42. den- "Svatá Gemma, andělská dívka."

Něžná dívko, svatá Gemmo, už tady na zemi jsi dosáhla takový stupeň svatosti, který musel být jednoznačně založen na jedinečném vztahu k Bohu. Prvenství Ježíše v tvém srdci pro které ses rozhodla a rozhodovala každý den, a také v takové dny, kdy tě trápení a pokušení natolik ohrožovaly, že si Božího ducha v sobě marně hledala. Zdálo se ti, že je daleko od tebe? Že tě přestal vést a přestal milovat? Ano, i to jsou cesty, které dopouští Pán na svých milovaných, aby je očistil jako zlato v ohni. S každou zkouškou se stávají silnější a pevnější v rozhodnutí nepovolit na cestě za Ním. Skutečná cesta svatosti anděla z Itálie. Chválím tě Pane, že si vše utvořil tak výjimečné a všechny okolnosti kladeš před každého z nás přesně tak, abychom tě nacházeli ve všech svých potřebách a prosbách. Jsem ti vděčný za svatou Gemmu, která boj o andělský život už zde na zemi tak odvážné zvládla a její vítězství je odměnou i pro mě. Svatá Gemmo, jsi mou inspirací.

43. den- "Svatá Gemma, nádherná vůně stoupající k nebesům."

Pane Ježíši, tys naplnil svatou Gemmu mnoha milostmi, dary, charismaty a ona Ti přinesla oběť. Oběť svých rozhodnutí, často těžkých, ale v Božím Duchu. Právě oběť jejich skutků přinášela tu zázračnou vůni, která přitahuje lidi blíže k tobě, Pane. I já jsem přitahován k Tobě, Pane můj. Příjemná je mi vůně oběti tvé světice. Jsem v ní chráněný, poučen, uzdravený a milovaný. Požehnaná chvíle s tebou Svatá Gemmo, když si vložila mou ruku do ruky Páně a přivedla mě k Jeho nohám, abych ho chválil a velebil za všechny milosti mého života

44. den- "Svatá Gemma, nevěsta ukřižovaného krále."

Bože, Otče, tvůj nevinný syn byl umučen na smrt pro naše hříchy. Věříme v Ježíše, ukřižovaného na kříži a Jeho oběť se stala naší spásou. Toto tajemství věčného života poznáváme i ve svaté Gemmě. Věděla koho miluje, komu obětuje svůj život a s odvahou se vydala na cestu, kterou jako první prošel její ženich. Kříž je často pro nás pouze bolestí, ale náš Pán ho povýšil na vzácný dar pro člověka, který, když přijme, stane se jeho největším životním pokladem. Ó, Pane, jaká úžasná jsou tvá díla a tvé cesty vysoko nad našimi cestami. Gemo, ty vnímavá nevěsto našeho Pána, buď průvodcem mé duše, když se bojím podívat na kříž, když se bojím vůbec na něj pomyslet a když ho nedokážu přijmout. Požehnaná chvíle, kdy si dala Pánu své ano.

45. den- "Svatá Gemma, drahokam Ježíše a Panny Marie."

Milovaná Gemmo, jsi mým útočištěm, něžnou sestrou ke které se nejraději utíkám v bolestech duše i těla, v každodennosti mého života. Nikdy si mě nezklamala, nikdy si mě neopustila a nenechala bez pomoci. Rozumím proč si Pánovou nevěstou, chápu proč si milovanou dcerou Matky Boží. Odpověď si mi vložila přímo do srdce, svou láskou a žehnajícím slovem. Tvůj život byl plný oběti za jiné a pokračuješ i ve věčnosti. Tvou přítomnost a pomoc cítím každý den. Chválím tě, Pane, že si ji utvořil tak zázračně. Gemma je skutečný, výjimečný drahokam ze Společenství tvých svatých a já si ji chci ctít až do věčnosti. Amen.

Převzato se svolením z www.modlitba.sk, 10. července 2018

růženec, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 09. 07. 2018 | 421 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře